2013/FV/3/1/027

Dátum právoplatnosti:06.12.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:súhlas
Rozhodnutie:2013/FV/3/1/027 (rtf, 369.2 kB)

Popis rozhodnutia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v rozhodnutí číslo 2013/FV/3/1/027 schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní výlučnej nepriamej kontroly podnikateľom GlaxoSmithKline plc. (ďalej „GSK“) nad podnikom podnikateľa de Miclén a.s.
 
Odôvodenie:
 
GSKje globálnou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na výskum, vývoj, výrobu, marketing a predaj vakcín, liekov a produktov starostlivosti o zdravie. V rámci segmentu produktov starostlivosti o zdravie spoločnosť GSK tiež vyvíja, vyrába a predáva rozličné značky zubnej pasty.Časť produkcie zubných pást sa vyrába vo vlastných výrobných zariadeniach a časť u niekoľkých zmluvných výrobcoch. Jedným zo zmluvných výrobcov, s ktorými GSK nadviazala spoluprácu je spoločnosť de Miclén.
 
Podnikateľ de Miclénje zmluvný výrobca kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej hygieny pre tretie osoby. Hlavná podnikateľská činnosť spoločnosti de Miclén pozostáva z výroby zubných pást a vlasovej kozmetiky pre iné spoločnosti, pričom spoločnosť de Miclén nevyrába ani neumiestňuje na trh žiadne výrobky pod svojou vlastnou značkou.
 
Úrad posudzoval dopady koncentrácie jednak na trhu zmluvnej výroby zubnej pasty, ako aj na trhu výroby a predaja zubných pást.
 
Relevantný trh zmluvnej výroby:
 
GSK definuje trh zmluvnej výroby ako obchodný model, pri ktorom sa vo všeobecnosti zákazník obracia na zmluvného výrobcu s požiadavkou na výrobu určitých konkrétnych výrobkov v jeho mene. Trh zmluvnej výroby možno zovšeobecniť ako trh, kde dochádza k interakcii medzi zadávateľom a zhotoviteľom. V Oznámení koncentrácie GSK definuje dodávateľsko-odberateľský vzťah  so spoločnosťou de Miclén, ktorej zadáva v rámci tohto vzťahu konkrétne požiadavky na zloženie, kvalitu a požiadavky na balenie zubnej pasty, ktorú má de Miclén pre GSK vyrobiť.
 
Úrad konštatuje, že priestorovo by sa bolo možné prikloniť skôr k záveru o vymedzení trhu zmluvnej výroby zubných pást priestorovo ako trh EÚ, pričom však táto otázka mohla zostať vzhľadom na neexistenciu súťažných obáv otvorená.
 
Relevantný trh výroby a predaja zubných pást:
 
Komisia vo svojich nedávnych rozhodnutiach teda vymedzila trh výroby a predaja zubných pást ako o samostatný tovarový relevantný trh, pričom otázku jeho potenciálne užšieho vymedzenia nechala otvorenú. Úrad konštatuje, že v prípade predmetnej koncentrácie bolo postačujúce posúdiť dopady vo vzťahu k definícii tovarového relevantného trhu ako trhu výroby a predaja zubnej pasty.
Úrad konštatuje, že pre účely posúdenia predmetnej koncentrácie vychádzal z priestorového vymedzenia daného trhu širšieho ako územie SR, podrobnejšie sa však jeho presným vymedzením nezaoberal. Otázku priestorového vymedzenia relevantného trhu je možné ponechať otvorenú, keďže predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy ani v prípade užšieho vymedzenia relevantného trhu.
 
Horizontálne aspekty:
 
Podľa Oznámenia koncentrácie nepovedie plánovaná koncentrácia k zvýšeniu trhového podielu účastníkov koncentrácie na trhu zmluvnej výroby zubných pást alebo trhu výroby a predaja zubných pást a teda ani k posilneniu ich postavenia na daných trhoch oproti stavu pred uskutočnením koncentrácie. Následkom toho navrhovaná koncentrácia v tomto ohľade nebude predstavovať významnú zmenu súčasnej situácie na dotknutých trhoch. Úrad neidentifikoval v tomto smere žiadne súťažné obavy.
 
Vertikálne aspekty:
 
V prípade predmetnej koncentrácie ide predovšetkým o vertikálne vzťahy medzi jej účastníkmi. Úrad preto posudzoval dopady na hospodársku súťaž z tohto pohľadu, t.j. posudzoval, či v dôsledku vertikálneho prepojenia jej účastníkov môže dôjsť k zabránenie prístupu k vstupom, k zabráneniu prístupu k zákazníkom a zároveň zhodnotil možné koordinačné efekty.
 
Zamedzenie prístupu k vstupom:
 
Pokiaľ ide o možnosť zamedzenia prístupu k vstupom (t.j. k zmluvnej výrobe zubnej pasty), úrad zistil, že koncentrujúci sa subjekt má síce na trhu zmluvnej výroby zubných pást významný podiel, avšak z prieskumu vyplynulo, že na nadväzujúcom trhu výroby a predaja zubných pást si konkurenti spoločnosti GSK v prevažnej miere zabezpečujú výrobu zubných pást prostredníctvom interných kapacít, preto je možné usúdiť, že zmluvná výroba zubnej pasty nepredstavuje nevyhnutný vstup pre trh výroby a predaja zubnej pasty. Úrad zistil, že v dôsledku koncentrácie náklady konkurentov na vstupy nevzrastú, napríklad preto, že vyrábajú zubnú pastu prostredníctvom interných kapacít alebo sú schopní prejsť na vhodné alternatívne vstupy, čím môžu na subjekt vzniknutý koncentráciou naďalej vytvárať dostatočný tlak, a teda brániť nárastu cien vstupov.
 
Zamedzenie prístupu k zákazníkom:
 
Pokiaľ ide zabránenie prístupu k zákazníkom na trhu zmluvnej výroby zubných pást, vychádzajúc len zo samotného podielu GSK na európskom trhu výroby a predaja zubných pást, ako aj pomeru tohto podielu k najväčším konkurentom nemožno vyvodiť, že by disponoval takou trhovou silou, aby mohol obmedziť prístup konkurentov k zmluvnej výrobe. Navyše GSK nie je jediným a výlučným odberateľom zmluvnej výroby zubných pást na európskom trhu a existujú dostatočné alternatívy pre existujúcich zmluvných výrobcov, pokiaľ ide o odberateľov zmluvnej výroby zubných pást.
 
Záver:
 
Vychádzajúc najmä zo štruktúry relevantného trhu výroby a predaja zubnej pasty a berúc do úvahy podklady a informácie získané úradom v predmetnom správnom konaní, nie je pravdepodobné, že by v dôsledku predmetnej koncentrácie došlo k uzavretiu prístupu konkurentov podnikateľa GSK k nevyhnutnému vstupu na relevantnom trhu výroby a predaja zubnej pasty, a teda k zníženiu počtu efektívne konkurujúcich si podnikateľov na danom trhu.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Tlačová správa: http://www.antimon.gov.sk/2882-sk/pmu-sr-schvalil-koncentraciu-spocivajucu-v-ziskani-vylucnej-nepriamej-kontroly-podnikatelom-glaxosmithkline-plc-nad-podnikom-podnikatela-de-miclen-as/
 
Posledná aktualizácia:18.08.2015