Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Na medzinárodnej konferencii v Bratislave sa stretli experti na súťažné právo

Aktualizované:
Obsah
V stredu 15. mája sa na Právnickej fakulte UK v Bratislave konala medzinárodná konferencia Aktuálne trendy súťažného práva. Konferenciu zorganizoval Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Partnerom podujatia bola advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners. Konferenciu otvorila Mária Patakyová z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zdôraznila dôležitosť spolupráce úradu a univerzity a súčasne zaželala konferencii, ktorou chcú obe inštitúcie založiť tradíciu medzinárodných konferencií venovaných súťažnému právu, veľa úspechov. Za Protimonopolný úrad SR privítal účastníkov konferencie jeho predseda Tibor Menyhart. Pripomenul, že súťažné právo si zaslúži väčšiu pozornosť a práve otvorená konferencia má vytvoriť priestor na výmenu poznatkov medzi expertmi a tým prispieť k pozdvihnutiu úrovne hospodárskej súťaže.

O novinkách v súťažnom práve hovorili prednášajúci v úvodnom bloku konferencie. Filip Kubík z Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž pri Európskej komisii pripomenul, čo riešila Komisia a európske súdy v oblasti súťažného práva v uplynulom roku. Michal Petr, podpredseda českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže priblížil novelu českého súťažného zákona, niekoľko rozhodnutí úradu a rozsudkov českých súdov týkajúcich sa hospodárskej súťaže. Radoslav Tóth, podpredseda Protimonopolného úradu SR predstavil prítomným novú stratégiu úradu, cieľom ktorej je vybudovať modernú súťažnú autoritu orientovanú na prospech spotrebiteľa. Zároveň prezentoval pripravovanú novelu Zákona o hospodárskej súťaži ako aj najzaujímavejšie prípady úradu v rozhodovacej a advokačnej činnosti.

Prvý tematický blok, ktorý uviedla Zuzana Šabová z Protimonopolného úradu SR, bol venovaný materiálnemu a formálnemu konceptu základného práva na spravodlivý proces v súťažných veciach. Svoje pohľady na túto tému predstavil Ján Mazák z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý bol v rokoch 2006 – 2012 generálnym advokátom Súdneho dvora Európskej únie. Okrem všeobecných otázok základného práva na spravodlivý proces sa zameral na to, akým spôsobom Súdny dvor Európskej únie vo svojej najnovšej judikatúre po prijatí Charty základných práv napĺňa obsah pojmu základné právo na spravodlivý proces. Ivan Rumana z Najvyššieho súdu SR sa zamýšľal nad reverzným účinkom judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti súťažného práva predovšetkým pri vykonávaní inšpekcií Protimonopolným úradom. Jiří Kmec z advokátskej kancelárie Havel, Holásek &Partners sa pozrel na právo na spravodlivý proces v súťažných veciach z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

V paneli venovanom aplikácii viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení bolo zaujímavé porovnať názor ekonóma Milana Broučka z Protimonopolného úradu SR o aplikácii ekonomického prístupu v tejto oblasti a právnika Roberta Nerudu z advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners, ktorý poukázal na to, že prax tento prístup nepotvrdzuje. Daniel Donath z Charles River Associates sa venoval otázkam obmedzenia cien pre ďalší predaj a Philip Marsden z Britského inštitútu medzinárodného a komparatívneho práva porovnával prístupy k vertikálnym obmedzeniam v USA a Európe.

Záverečný blok prednášok bol venovaný zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločností za porušenie súťažného práva. Mária Patakyová z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa v rámci tejto témy sústredila na náhradu škody, Peter Demčák z advokátskej kancelárie Havel, Holásek &Partners upriamil pozornosť najmä na dôležitosť prevencie pred porušovaním práva hospodárskej súťaže. Michaela Nosa z Protimonopolného úradu SR vysvetlila hlavné komponenty vymáhania práva ako sú sankcie, individuálne sankcie, súkromnoprávne žaloby, program zhovievavosti a urovnanie. Miroslav Uřičař z T-Mobile Czech Republic, a. s. sa pozrel na tému z pohľadu korporátneho právnika a priblížil aktuálne riziká v odvetví elektronických komunikácií.

Pre vyše dvesto účastníkov z piatich krajín bola medzinárodná konferencia vynikajúcou príležitosťou na názorovú výmenu s predstaviteľmi iných krajín, inštitúcií a profesií, ktorých spája záujem na tom, aby hospodárska súťaž a súťažné právo fungovali čo najlepšie. Ďalšia májová konferencia na tému práva hospodárskej súťaže sa bude konať opäť o rok.