Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad nesúhlasí s návrhmi Notárskej komory na zmeny v Obchodnom zákonníku

Aktualizované:
Obsah
Podľa Protimonopolného úradu SR návrh Notárskej komory, aby sa pri zakladaní jednoosobových s.r.o., pri zmene zakladateľskej listiny a najdôležitejších rozhodnutiach jediného spoločníka zaviedla povinnosť robiť tieto úkony len vo forme notárskej zápisnice, je v rozpore s požiadavkou na riadne fungovanie konkurenčného prostredia.
 
Navrhované opatrenie Notárskej komory podľa názoru úradu:
  • zasahuje do trhu a zavádza povinnosť odobrať konkrétnu službu výlučne od notára. Notári, ako jej poskytovatelia, budú mať v zmysle tejto úpravy de facto monopol na určitý druh poskytovania služieb a spoločníci v „jedno-osobových“ spoločnostiach s ručením obmedzeným nebudú mať možnosť výberu medzi odobraním či neodobraním tejto služby, ako je tomu doteraz, ani možnosť výberu dodávateľa služby,
  • zvýhodňuje notárov voči iným poskytovateľom právnych služieb tým, že stanovené úkony budú môcť byť uskutočnené len prostredníctvom notárskej zápisnice. Nepriamo tiež motivuje využiť služby notára aj v súvislosti so skoncipovaním textu, nakoľko podnikateľ je povinný zaplatiť notársky poplatok aj prípade, ak text skoncipuje sám alebo prostredníctvom tretej osoby,
  • zvyšuje administratívne náklady spoločností, v ktorých je jediný spoločník, a to minimálne o poplatok za spísanie notárskej zápisnice,
  • zavádza nerovnaké podmienky fungovania spoločnosti s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom a s viacerými spoločníkmi, keďže v prípade spoločností s ručením obmedzeným s viacerými spoločníkmi sa podľa návrhu predmetné úkony nemusia robiť vo forme notárskej zápisnice.
 
Úrad sa nestotožňuje s argumentáciu komory, že uvedený návrh je nevyhnutný na zabránenie podvodom na základe sfalšovaného podpisu jediného spoločníka. Podľa názoru úradu, navrhovanú reguláciu nemožno považovať za také riešenie problému, ktoré by bolo najmenej zaťažujúce z hľadiska súťažného a podnikateľského prostredia. Falšovanie podpisov je možné odstrániť napríklad aj požiadavkou na osvedčenie pravosti podpisu, kde budú mať spoločníci a podnikatelia viacero možností vykonania daného úkonu, vrátané výberu osoby, ktoré podpis osvedčí (notár, obec, okresný úrad). V prvom rade je však potrebné posúdiť, či je takéto opatrenie vôbec nevyhnutné.
 
Protimonopolný úrad nesúhlasí s návrhom Notárskej komory a požaduje, aby pripomienka nebola v rámci novelizácie Obchodného zákonníka akceptovaná.