Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada Protimonopolného úradu potvrdila 10-miliónovú pokutu pre Cargo

Aktualizované:
Obsah

Rada Protimonopolného úradu potvrdila dňa 5.11.2014 pokutu uloženú v auguste 2013 odborom zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd Protimonopolného úradu SR („úrad“) Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. („Cargo“). Pokutu vo výške 10 253 662 EUR úrad uložil za to, že dominantná spoločnosť Cargo obmedzila predaj a prenájom elektrických rušňov a tankovanie do motorových rušňov súkromným dopravcom, ktorí jej konkurovali, čím zneužila svoje dominantné postavenie v zmysle §8 zákona o ochrane hospodárskej súťaže a článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Protiprávneho konania sa spoločnosť dopustila v rokoch 2005 až 2010.

V posudzovanom období bolo Cargo dominantným hráčom na trhu nákladnej železničnej dopravy, na ktorom pôsobilo niekoľko ďalších súkromných dopravcov. Na to, aby spoločnosti mohli pôsobiť na slovenskom trhu, nevyhnutne potrebovali motorové alebo elektrické rušne. Elektrické rušne sú nákladovo efektívnejšie, ale tie, ktoré boli schopné prevádzky v podmienkach SR, malo k dispozícii prevažne Cargo. Cargo ich však odmietlo svojim konkurentom predať alebo prenajať. Súkromní dopravcovia boli nútení vo zvýšenej miere používať menej efektívne motorové rušne, ktoré jazdia na naftu. Tu sa súkromní dopravcovia stretli s ďalším problémom, nakoľko sieť potrebných čerpacích staníc bola vo vlastníctve Carga, ktoré na nich súkromným dopravcom neumožňovalo tankovať.

Obe obmedzenia, t.j. predaj a prenájom elektrických rušňov, ako aj doplňovanie paliva do motorových rušňov boli súčasťou jednej stratégie zameranej na vytlačenie konkurentov z trhu a udržanie si dominantného postavenia, o čom svedčia aj priame dôkazy získané úradom. Konanie Carga sťažilo súkromným dopravcom efektívne poskytovať ich služby, presadiť sa na trhu a konkurovať Cargu.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 5.12.2014.