Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ začal správne konanie pre podozrenie z kolúzie vo verejnom obstarávaní v oblasti informačných technológii

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 15.4.2015 správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi pôsobiacimi na trhu vývoja, implementácie, obchodu, servisu a konzultačných služieb v oblasti informačných technológii.
 
Úrad na základe zhromaždených dôkazov nadobudol dôvodné podozrenie, že dvaja podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových ponúk v rámci verejného obstarávania ústredného orgánu štátnej správy, ktorého predmetom bola zákazka v celkovej predpokladanej hodnote 2 742 550 EUR bez DPH. Tento projekt bol realizovaný za podpory finančných prostriedkov z fondov EÚ. Úrad posudzuje konanie podnikateľov za roky 2012 až 2013.
 
Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenie súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. Uvedené nevylučuje možnosť účastníka zakázanej dohody obmedzujúcej súťaž získať plnú alebo čiastočnú imunitu z uloženia pokuty, ak splní podmienky stanovené zákonom. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente „Program zhovievavosti (tzv. leniency program)”.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.