Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Aktualizácia sektorovej správy o fungovaní trhu so zemným plynom v SR

Aktualizované:
Obsah
V roku 2010 zverejnil Protimonopolný úrad SR sektorovú správu o fungovaní trhu so zemným plynom v SR, v ktorej popísal situáciu na trhu so zemným plynom v Slovenskej republike z hľadiska jeho rôznych úrovní a hráčov, ktorí na ňom pôsobia. Podrobnejšie bola správa zameraná na vyhodnotenie situácie a stavu hospodárskej súťaže v oblasti dodávok zemného plynu koncovým spotrebiteľom, spolu s vyhodnotením konkrétnych faktorov ovplyvňujúcich jej ďalší rozvoj.

Protimonopolný úrad opätovne zanalyzoval vývoj situácie na tomto trhu a vydáva Aktualizáciu sektorovej správy o fungovaní trhu so zemným plynom v SR, ktorej cieľom je zmapovať vývoj v sektore plynárenstva od roku 2010 a aktualizovať tie informácie, pri ktorých došlo v sledovanom období k výraznejším zmenám. Keďže predchádzajúca správa konštatovala, že napriek otvoreniu trhu dodávok zemného plynu pre koncových zákazníkov bol dovtedajší vývoj konkurencie pomerne pomalý, úrad sa zameral hlavne na túto časť trhu.

Na základe zistení možno konštatovať, že celkový trhový podiel spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“), ako dlhodobého lídra na trhu s dodávkami plynu koncovým zákazníkom, vplyvom rastúcej konkurencie klesá. Jeho trhový podiel za všetky kategórie konečných zákazníkov postupne klesol z takmer 85 % v roku 2010 na 63 % v roku 2013. Tento klesajúci podiel bol zapríčinený jednak vstupom nových hráčov na trh, ale tiež posilňovaním postavenia už existujúcich konkurentov, čo svedčí o rastúcej konkurencii v tejto oblasti ekonomiky. Od otvorenia trhu nastali najväčšie zmeny v skupine zákazníkov priemyselných odberateľov, naopak,  najmenší pokles podielu spoločnosti SPP nastal v kategórii malých podnikov.

Posun nastal aj v zložení koncovej ceny. Zvyšuje sa podiel tej zložky ceny, v rámci ktorej existuje na trhu konkurencia. Naopak, podiel zložiek, ktoré sú zabezpečované tzv. prirodzenými monopolmi (distribúcia a preprava) postupne klesá. Pre koncového spotrebiteľa je tento trend pozitívny, pretože stále väčšia časť ceny je ovplyvňovaná konkurenciou, ktorá na tomto trhu postupne rastie.

Napriek niektorým pozitívnym zmenám a vývoju v sektore plynárenstva v uplynulom období, bude úrad kvôli jeho významu a širokému využitiu situáciu v tomto sektore naďalej sledovať a pravidelne vyhodnocovať zmeny súvisiace s hospodárskou súťažou. Zameria sa tiež na otázky vplyvu cenovej regulácie na hospodársku súťaž pri tých kategóriách zákazníkov, pri ktorých ostávajú dodávky plynu stále regulované.

Sektorová správa:
Aktualizácia sektorovej správy o fungovaní trhu so zemným plynom v SR