Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov PHOENIX a SUNPHARMA

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, schválil dňa 22.06.2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PHOENIX International Beteiligungs GmbH, Spolková republika Nemecko („PHOENIX“) nad podnikateľom Sunpharma Europe, Société à responsabilité limitée, Luxemburské veľkovojvodstvo („Sunpharma“).
 
PHOENIX je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Spolkovej republiky Nemecko. Ako holdingová spoločnosť stojí na čele ekonomickej skupiny PHOENIX („Skupina PHOENIX“), ktorá je európskym farmaceutickým distribútorom s pôsobnosťou vo viac ako dvadsiatich štátoch Európy. Skupina PHOENIX ďalej pôsobí v oblasti poskytovania logistických služieb spoločnostiam vo farmaceutickom odvetví a vo viacerých krajinách tiež pôsobí v oblasti maloobchodného predaja liekov prostredníctvom vlastnej siete lekární.
 
Skupina PHOENIX na území Slovenskej republiky pôsobí predovšetkým v oblasti veľkodistribúcie liekov, ale aj v oblasti poskytovania farma-služieb pre farmaceutické spoločnosti a v oblasti maloobchodného predaja liekov, kde prevádzkuje dve verejné lekárne, v Šali a v Starej Ľubovni.
 
Sunpharma je holdingovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva. Vo svojom portfóliu spravuje podiely spoločností pôsobiacich v oblasti prevádzky verejných lekární v Slovenskej a Českej republike.
 
Aktivity podnikateľa Sunpharma sú na území Slovenska vykonávané prostredníctvom  100 %-nej dcérskej spoločnosti SUNPHARMA SK, a.s., Slovenská republika („SUNPHARMA SK“). SUNPHARMA SK (priamo alebo nepriamo) prevádzkuje na Slovensku sieť 43 verejných lekární, ako aj internetový predaj liekov, zdravotníckych pomôcok a ďalších produktov starostlivosti o zdravie a na životný štýl zameraných produktov.
 
Keďže PHOENIX aj Sunpharma prevádzkujú verejné lekárne a PHOENIX vykonáva aj distribúciou liekov, úrad z hľadiska posúdenia vplyvu predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu zvažoval horizontálne ako aj vertikálne aspekty predmetnej koncentrácie.
 
Horizontálne účinky predmetnej koncentrácie úrad posudzoval na lokálnej a celoslovenskej úrovni. Z pohľadu celoslovenského posúdenia, PHOENIX pred koncentráciou pôsobil v oblasti maloobchodného predaja liekov len prostredníctvom dvoch lekární a úrad vyhodnotil, že koncentráciou, vzhľadom na uvedené, ako aj s ohľadom na počet a charakter konkurentov, nedochádza k takému horizontálnemu prekrytiu aktivít, ktoré by vzbudzovalo súťažné obavy. S ohľadom na priestorové rozmiestnenie lekární účastníkov predmetnej koncentrácie, neboli ani na lokálnej úrovni identifikované súťažné obavy.
 
Z hľadiska posúdenia možných vertikálnych účinkov predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu úrad skúmal možnosť uzavretia prístupu k odberateľom pre konkurenčných distribútorov liekov a tiež uzavretie prístupu k vstupom pre konkurenčné verejné lekárne.
 
V súvislosti s možným uzavretím prístupu k odberateľom, údaje získané úradom nepotvrdili obavy, že by v dôsledku získania siete lekární SUNPHARMA SK bol podnikateľ PHOENIX v pozícii uzavrieť prístup konkurenčných distribútorov liekov k odberateľom.
 
Uzavretie prístupu k vstupom. Na základe úradom získaných údajov obavy, že PHOENIX dôsledkom uvedenej koncentrácie bude mať schopnosť motiváciu uzavrieť prístup konkurenčných verejných lekárni k vstupom, resp. obmedzí prístup k vstupom tak, že by došlo k značnému zníženiu účinnej súťaže  neboli preukázané, keďže väčšina verejných lekárni by pri zhoršení obchodných podmienok dokázala rýchlo zmeniť dodávateľa liekov a minimálne najbližší konkurent v distribúcii liekov by bol schopný začať zásobovať ktorúkoľvek lekáreň na území Slovenska v krátkom časovom horizonte., pričom zároveň nebola preukázaná ekonomická motivácia na strane PHOENIX správať sa uvedeným spôsobom..
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2015.