Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ začal správne konanie pre podozrenie z možnej dohody obmedzujúcej súťaž v súvislosti so zabezpečovaním pitného režimu

Aktualizované:
Obsah
KARTELY: Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 12.10.2015 správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi v súvislosti so zabezpečovaním pitného režimu predovšetkým prostredníctvom dodávky galónov a dávkovačov vrátane poskytovania služieb s tým súvisiacich.

Úrad na základe zhromaždených dôkazov nadobudol dôvodné podozrenie, že dvaja podnikatelia sa dohodli na cenách, rozdelení trhu, výmene citlivých obchodných informácií a na koordinácii v procese verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, alebo v inej obdobnej súťaži. Uvedená dohoda sa týka trhu v oblasti zabezpečovania pitného režimu predovšetkým prostredníctvom dodávky vody, galónov a dávkovačov vrátane poskytovania služieb s tým súvisiacih.

Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenie súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (program zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úrad rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohodyv čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.