Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ vydal rozhodnutie o uložení pokuty v sektore strojárstva

Aktualizované:
Obsah
KARTELY: Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, vydal dňa 30.09.2015 rozhodnutie, ktorým uložil dvom podnikateľom pôsobiacim v sektore strojárstca pokutu v celkovej výške 96 733 EUR.

Zo zistení úradu vyplýva, že podnikatelia v roku 2013 obmedzili hospodársku súťaž na trhu dodávok tovarov a služieb v sektore strojárstva na území Slovenskej republiky tým, že koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových ponúk v súvislosti s účasťou vo verejnom obstarávaní, predmetom ktorého bola dodávka strojov a zariadení súvisiacich s produkciou škrobov na technické účely. Zákazka bola realizovaná v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Projekt bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Cieľom koordinácie bolo, aby predmetnú zákazku získal vopred určený uchádzač a za dohodnutú cenu. Konanie podnikateľov bolo vyhodnotené úradom ako dohoda obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, spočívajúca v priamom alebo nepriamom určení cien tovaru, v rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese verejného obstarávania.

Úrad v tejto súvislosti uvádza, že kolúzia v procese verejného obstarávania patrí svojou povahou medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné. Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastnici konania môžu podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.