Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil prevzatie nemocníc Handlová, Bánovce a Košice- Šaca skupinou AGEL

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 28.10.2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní  priamej výlučnej kontroly podnikateľa AGEL a.s., Česká republika („AGEL“) nad podnikateľmi NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o., so sídlom v Handlovej („Nemocnica Handlová“), NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o., so sídlom v Bánovciach nad Bebravou („Nemocnica Bánovce“), FINHOSP, s.r.o., so sídlom v Košiciach („FINHOSP“),  FINHOSP PLUS, s.r.o., so sídlom v Košiciach („FINHOSP PLUS“) a FINHOSP III, s.r.o., so sídlom v Košiciach („FINHOSP III“) (alebo spoločne „Prevádzané spoločnosti“).

AGEL je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Českej republiky. Hlavným predmetom činnosti AGEL a ním kontrolovaných spoločností („Skupina AGEL“) je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Skupina AGEL zároveň na území SR zabezpečuje dodávky spotrebného tovaru pre liečebné účely do zdravotníckych zariadení.

Prevádzané spoločnosti sú spoločnosťami založenými a existujúcimi podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Nemocnica Handlová a Nemocnica Bánovce poskytujú zdravotnú starostlivosť. Spoločnosti FINHOSP, FINHOSP PLUS a FINHOSP III podnikajú v oblasti prenájmu majetku, prevažne nehnuteľností. Podnikateľ FINHOSP je zároveň jediným akcionárom spoločnosti Nemocnica Košice- Šaca a.s., so sídlom v Košiciach, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť.

Úrad identifikoval, že aktivity účastníkov koncentrácie sa horizontálne prekrývajú v týchto oblastiach:
- poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti („ÚZS“),
- poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti („AZS“),
- poskytovanie služieb spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek („SVaLZ“),
- poskytovanie pracovnej zdravotnej služby („PZS“).

Medzi účastníkmi koncentrácie zároveň existuje vertikálne prepojenie, a to vo vzťahu k dodávkam spotrebného tovaru pre liečebné účely do zdravotníckych zariadení.

V oblasti poskytovania ÚZS a AZS úrad s prihliadnutím na doterajšiu rozhodovaciu prax analyzoval lokálne trhy, na ktorých pôsobia účastníci koncetrácie a zistil, že v dôsledku posudzovanej koncentrácie nedochádza ku geografickému prekrytiu ich aktivít, pretože v rámci ÚZS, resp. AZS ako celku ani na úrovní jednotlivých (zlúčených) odborností neexistuje významnejšia migrácia pacientov medzi spádovými oblasťami nemocníc, ktoré sú prevádzané a nemocníc zo Skupiny AGEL.

Na základe uvedeného úrad neidentifikoval obavu z narušenia hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálneho posúdenia účinkov predmetnej koncentrácie v oblasti poskytovania ÚZS a AZS.
Rovnako úrad neidentifikoval obavy z narušenia hospodárskej súťaže na relevantnom trhu v dôsledku predmetnej koncentrácie na trhu SVaLZ a PZS.

Pri posúdení možných vertikálnych účinkov predmetnej koncentrácie vo vzťahu k dodávkam spotrebného tovaru pre liečebné účely do zdravotnických zariadení, úrad vychádzal zo skutočnosti, že pre dodávateľov spotrebného tovaru pre liečebné účely, ktorí sú konkurentnmi Skupiny AGEL na tomto trhu, existuje dostatok alternatívnych odberateľov. Taktiež existujú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dostatočné možnosti dodávok spotrebného tovaru pre liečebné účely od iných subjektov ako od skupiny AGEL. Vzhľadom na uvedené, úrad neidentifikoval obavy z narušenia súťaže, ktoré by spočívali v obmedzení, alebo vylúčení iných dodávateľov z trhu dodávok, resp. z uzavretia trhu vo vzťahu k podstatnej časti zákazníkov.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2015.