Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Bridgestone Europe a A.R.S.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií („úrad“) schválil dňa 26.10.2015 koncentráciu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Bridgestone Europe NV/SA, Zaventem, Belgicko nad podnikateľom A.R.S. spol. s.r.o., Banská Bystrica.

Spoločnosť Bridgestone Europe je spoločnosť zriadená a platne existujúca podľa belgického práva, je súčasťou širšej ekonomickej skupiny Bridgestone Corporation (ďalej len „skupina Bridgestone“). Skupina Bridgestone pôsobí v nasledovných odvetviach:

- výroba a vývoj nových pneumatík a protektorov;
- chemické a industriálne produkty;
- športové potreby.

Skupina Bridgestone pôsobí na trhu v SR prostredníctvom spoločnosti Bridgestone Slovakia, s.r.o., nad ktorou vykonáva priamu výlučnú kontrolu. Na slovenskom trhu pôsobí prostredníctvom veľkoobchodného predaja vlastných nových pneumatík a protektorov.

Spoločnosť A.R.S. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, vykonáva maloobchodný predaj nových pneumatík rôznych výrobcov, protektorovanie a servis pneumatík a predaj protektorov, ako aj iné pridružené služby.

Úrad zistil, že k prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie na území SR dochádza v oblasti predaja nových pneumatík a protektorov.

V oblasti predaja nových pneumatík úrad neidentifikoval súťažné obavy, obidve spoločnosti pôsobia v odlišnom stupni distribučného reťazca (veľkoobchod vs. maloobchod), pričom A.R.S. predáva prostredníctvom maloobchodu nové pneumatiky rôznych výrobcov. Na úrovni maloobchodu pôsobí množstvo dodávateľov nových pneumatík, dodávajúcich taktiež portfólio pneumatík rôznych výrobcov.

V oblasti predaja protektorov skupina Bridgestone pôsobí na Slovensku len marginálne, preto predmetná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy ani v tejto oblasti.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2015.