Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad SR aplikoval tzv. leniency program pri odhaľovaní kartelovej dohody na trhu dodania informačno-komunikačnej technológie

Aktualizované:
Obsah
KARTELY: Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov (ďalej len „úrad“) vydal dňa 26.10.2015 rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi GAMO a.s., IČO: 36 033 987, so sídlom Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „GAMO“) a podnikateľovi S&T Slovakia s. r. o., IČO: 31 349 935, so sídlom APOLLO Business Center, Mlynské Nivy 43/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „S&T Slovakia“), ktorí pôsobia na trhu dodania informačno-komunikačnej technológie, vrátane služieb s tým súvisiacich, pokutu v celkovej výške 616 371 EUR za koordináciu postupu vo verejnom obstarávaní vyhlásenom Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici v celkovej hodnote 7 140 000 EUR s DPH.

Z podkladov a informácií, ktoré má úrad k dispozícii, vyplynulo, že medzi uvedenými podnikateľmi došlo ku koordinácii postupu pri podávaní súťažných ponúk, podstata ktorej spočívala v tom, že víťazom tendra sa mal stať vopred určený uchádzač (podnikateľ GAMO) a neúspešný uchádzač (podnikateľ S&T Slovakia) sa mal na plnení zákazky podieľať prostredníctvom subdodávok. Predmetní podnikatelia tak podaním súťažných ponúk reálne nesúťažili v danom tendri, ale iba vytvorili zdanie súťažného prostredia.

Konanie podnikateľov vyhodnotil úrad ako dohodu obmedzujúcu súťaž spočívajúcu v priamom alebo nepriamom určení cien tovaru, rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese verejného obstarávania, zakázanú podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že kolúzia v procese verejného obstarávania patrí svojou povahou medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel (medzi tzv. hardcore cartel). Vzhľadom na výrazné negatívne dopady takýchto typov dôhod obmedzujúcich súťaž je prioritou úradu tieto dohody odhaľovať a ich účastníkov sankcionovať.

Predmetné správne konanie predstavuje ďalší prípad úradu, v ktorom bol uplatnený inštitút tzv. leniency programu (programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%.

Na základe uplatnenia vyššie uvedeného programu zhovievavosti bola podnikateľovi GAMO, ktorý ako prvý požiadal o uplatnenie programu zhovievavosti, základná suma pokuty znížená o 50% a podnikateľovi S&T Slovakia, ktorý požiadal o uplatnenie programu zhovievavosti ako druhý v poradí, bola základná suma pokuty znížená o 40%. Zároveň obaja podnikatelia požiadali aj o urovnanie, na základe ktorého priznali svoju účasť na protisúťažnom konaní, ako aj svoju zodpovednosť za predmetné protisúťažné konanie a zároveň vyjadrili súhlas s tým, že sú pripravení niesť sankciu v úradom stanovenej výške. Na základe inštitútu urovnania bola preto obom podnikateľom znížená pokuta o 30%. Vzhľadom na uplatnenie programu zhovievavosti a výsledky rokovania o urovnaní, úrad uložil podnikateľom GAMO pokutu vo výške 176 216 EUR (pôvodná výška pokuty - 503 477,08 EUR) a podnikateľovi S&T Slovakia pokutu vo výške 440 155 EUR (pôvodná výška pokuty - 1 047 988, 11 EUR).

Vzhľadom na skutočnosť, že obaja podnikatelia splnili podmienky pre zníženie pokuty podľa leniency programu, na týchto podnikateľov sa neuplatní:
- zákaz účasti vo verejných obstarávaniach po dobu troch rokov od konečného rozhodnutia potvrdzujúceho existenciu dohody obmedzujúce súťaž a
- trestnosť trestného činu zneužitia účasti na hospodárskej súťaži podľa § 250 Trestného zákona.

Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2015.