Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa E.ON Slovakia a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky nad časťou podnikateľa E.ON Business Services Slovakia.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, schválil dňa 12.11.2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľom E.ON Slovakia a.s., Bratislava a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava prostredníctvom spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., ktorá je jediným akcionárom spoločností Západoslovenská distribučná, a.s. a ZSE Energia, a.s. nad podnikateľom E.ON Business Services Slovakia (ďalej len „EBSSK“).

E.ON Slovakia je akciovou spoločosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorá je kontrolovaná spoločnosťou E.ON Beteiligungen GmbH. Patrí do ekonomickej skupiny E.ON.
E.ON Slovakia je vykonávateľom akcionárskych práv Skupiny E.ON v spoločnosti ZSE.

MH SR je vykonávateľom akcionárskych práv Slovenskej republiky v spoločnosti ZSE, ktorú spoločne kontroluje so Skupinou E.ON.
Podnikateľ ZSE je jediným akcionárom spoločností ZSD a ZSE-E, ktoré na úzeí Slovenskej republiky podnikajú v oblasti energetiky - v distribúcii elektriny, resp. v oblasti dodávok elektriny a plynu.

Spoločnosť EBSSK je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského právneho poriadku. Podnikateľ EBSSK riadi dodávky všetkých IT služieb spoločnosti ZSE a jej dcérskym spoločnostiam a Skupine E.ON na území SR.
Pred vznikom predmetnej koncentrácie je spoločosť EBSSK výlučne kontrolovaná Skupinou E.ON.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladv a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatosť dňa 26.11.2015.