Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR vydal rozhodnutie o dvoch kartelových dohodách emitentov stravovacích poukážok a benefitných poukážok

Aktualizované:
Obsah
KARTELY: Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov (ďalej len „úrad“) vydal dňa 11.02.2016 rozhodnutie, ktorým uložil
piatim podnikateľom pôsobiacim na trhu emitovania, distribúcie a predaja stravovacích poukážok a benefitných poukážok, vrátane poskytovania služieb s tým súvisiacich, pokutu v celkovej výške 2 962 044,00 EUR, a to za dve kartelové dohody.

Z podkladov a informácií, ktoré má úrad k dispozícii, vyplynulo, že podnikatelia pôsobiaci na danom trhu obmedzili hospodársku súťaž tým, že sa dopustili dvoch protisúťažných konaní:

- kartelovej dohody spočívajúcej v rozdelení trhu a
- kartelovej dohody spočívajúcej v limitácii maximálneho počtu stravovacích poukážok prijímaných v obchodných reťazcoch.
V období rokov 2009 až 2014 dochádzalo medzi podnikateľmi k uplatňovaniu spoločnej obchodnej stratégie voči klientom (zamestnávateľom tak z verejného, ako aj zo súkromného sektora), ktorá spočívala v

- nesúťažení o klientov konkurencie, a to tým, že vyššie uvedení podnikatelia:

• neoslovovali klientov konkurencie, resp. v prípade ich oslovenia uplatnili cenovú ponuku v takej podobe, že k súťaži o klienta reálne nedochádzalo (tzv. „štandardná ponuka“),
• neponúkali nulové poplatky klientom konkurencie,
• neponúkali benefity a bonusy klientom konkurencie,
• koordinovali svoje správanie v procese verejných obstarávaní, obchodných verejných súťaží a iných obdobných súťaží,

- uplatňovaní systému tzv. „vyrovnanej kompenzácie strát“ (balance), ktorý predstavoval povolené získanie klienta konkurencie v prípade straty vlastného klienta, tak aby sa vo vzájomnej bilancii medzi vyššie uvedenými podnikateľmi dosiahol vyrovnaný stav (nulová bilancia),

Zámerom uplatňovania spoločnej obchodnej stratégie bolo udržať stabilné úrovne trhových podielov na dotknutom relevantnom trhu.

Zavedený mechanizmus významným spôsobom narušil hospodársku súťaž o klientov medzi danými podnikateľmi a ich motiváciu súťažiť. V dôsledku uplatňovania spoločnej obchodnej stratégie neboli trhové podmienky výsledkom hospodárskej súťaže, ale výsledkom ich kartelovej dohody. Jednotliví podnikatelia totiž neboli motivovaní znižovať provízie (tzv. provízia na vstupe – provízia za nákup poukážok) klientom, a tým získavať nových klientov od ostatných účastníkov konania, pretože následne by aj tak došlo k prebratiu ich klientov v rámci systému „kompenzácie strát“. V konečnom dôsledku viedla kartelová dohoda k udržaniu vyšších provízii uplatňovaných voči klientom, ako by tomu bolo, ak by medzi podnikateľmi takýto mechanizmus neexistoval a fungovala by medzi nimi efektívna hospodárska súťaž.

V období rokov 2011 až 2014 dochádzalo medzi podnikateľmi k osobným stretnutiam (predovšetkým na pôde asociácie, ktorá ich združovala) a k emailovej komunikácii so zámerom určiť a zaviesť maximálny počet piatich stravovacích poukážok prijímaných zo strany obchodných reťazcov pri jednom nákupe od jedného emitenta.

V snahe limitovať maximálne množstvo stravovacích poukážok prijímaných v obchodných reťazcoch sa tak piati podnikatelia pôsobiaci na danom trhu vzájomne obmedzili pri uzatváraní zmlúv o akceptovaní stravovacích poukážok s obchodnými reťazcami (akceptačnými miestami) v dôsledku zjednotenia svojich obchodných podmienok v týchto zmluvách. Vzhľadom na neúspešnosť rokovaní s obchodnými reťazcami sa však predmetná limitácia v praxi nerealizovala.

Zámerom ich správania bolo zvýšenie výnosnosti provízie na výstupe (t.j. odmeny za preplácanie nominálnej hodnoty stravovacích poukážok za hotovosť), nakoľko emitenti uplatňovali v priemere vyššiu províziu vo vzťahu k reštauračným zariadeniam ako vo vzťahu k obchodným reťazcom, čo vyplývalo z vyššej vyjednávacej sily obchodných reťazcov.

Vyššie uvedené správanie podnikateľov vyhodnotil úrad ako dohody obmedzujúce súťaž a/alebo zosúladené postupy spočívajúce v priamom alebo nepriamom určení cien tovaru a iných obchodných podmienok, v rozdelení trhu a v koordinácii vo verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaži alebo inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo inou obdobnou súťažou, ktoré sú v zmysle § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zakázané.

Úrad v tejto súvislosti uvádza, že predmetné správanie podnikateľov patrí svojou povahou medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel (medzi tzv. hardcore cartels). Vzhľadom na výrazné negatívne dopady takýchto typov dohôd obmedzujúcich súťaž je prioritou úradu tieto dohody odhaľovať a ich účastníkov sankcionovať.

Rozhodnutie úradu nie je právoplatné. Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastníci konania môžu podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.