Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada úradu potvrdila rozhodnutie úradu, odboru kartelov, o porušení povinnosti predložiť všetky požadované podklady a informácie v úradom určenej lehote

Aktualizované:
Obsah

Rada úradu vydala dňa 30. júna 2016 rozhodnutie č. 2016/SP/R/2/035, ktorým vecne potvrdila závery rozhodnutia prvostupňového orgánu o tom, že podnikateľ COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava nesplnil povinnosť predložiť požadované podklady a informácie v lehote stanovenej úradom a v zákonom stanovenej kvalite (zákon vyžaduje predloženie pravdivých a úplných podkladov a informácií) a úradu viackrát predložil podklady a informácie, ktoré boli v zjavnom rozpore s podkladmi a informáciami, ktoré úrad už mal k dispozícii na základe prešetrovania. Pravdivé a úplné podklady a informácie predmetný podnikateľ poskytol až mesiac po tom, čo úrad začal správne konanie za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií.

Úradom uloženú pokutu vo výške 17 206 eur však Rada úradu považovala za neprimeranú spáchanému porušeniu a znížila ju na 13 776 eur.

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 30. júna 2016.

V tejto súvislosti úrad poukazuje na význam predloženia pravdivých a úplných podkladov a informácií zo strany podnikateľov (a to aj tých, ktorí nie sú účastníkmi konania za porušenie § 4 zákona, ale úrad sa na nich obráti so žiadosťou o poskytnutie podkladov a informácií), nakoľko ich odpovede môžu objasniť porušenie pravidiel hospodárskej súťaže zo strany iného podnikateľa a môžu mať tak vplyv na preukázanie protisúťažného konania, jeho rozsahu, prípadne jeho účinkov alebo slúžia na overenie skutkového stavu a jeho rozsahu.

Účelom ustanovenia § 22 ods. 2 a k nemu korešpondujúceho ustanoveniu o sankcii za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie v zákonnom požadovanej kvalite (predloženie pravdivých a úplných podkladov alebo informácií) predstavuje totiž jednu z najdôležitejších a najčastejšie využívaných vyšetrovacích právomocí úradu, ktorá úradu umožňuje odhaľovať porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Je preto nevyhnutné, aby úrad vyvodzoval zodpovednosť aj za nesplnenie si tejto povinnosti, nakoľko takéto konania vedú k narušeniu riadneho a efektívneho odhaľovania protisúťažného konania a k nutnosti vykonať zo strany úradu ďalšie úkony v záujme získania požadovaných podkladov a informácií, čo má negatívny dopad na efektívnosť výkonu právomocí úradu.