Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ zastavil správne konanie vo veci koncentrácie ACHP Levice a.s. a Poľnoslužby Bebrava, a. s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“), dňa 27. 09. 2016 zastavil správne konanie začaté dňa 16. 09. 2015 vo veci koncentrácie, ktorá spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ACHP Levice a.s., so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice nad podnikateľom Poľnoslužby Bebrava, a. s., so sídlom Rybany, 956 36 Rybany.

Úrad posudzoval dopady predmetnej koncentrácie v oblasti maloobchodného predaja hnojív prvovýrobcom, maloobchodného predaja osív, maloobchodného predaja agrochemikálií prvovýrobcom, výroby a predaja kŕmnych zmesí prvovýrobcom, nákupu rastlinných komodít od prvovýrobcov a predaja rastlinných komodít spracovateľom, a to pre alternatívu geograficky vymedzeného trhu Slovenskej republiky ako aj pre alternatívu užšieho priestorového trhu stanoveného na základe efektívnej vzdialenosti pre dodávky vyššie uvedených tovarov a služieb.

V rámci posúdenia prípadu úrad identifikoval súťažné obavy v určitých vymedzených oblastiach a vyzval účastníka konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou.

Účastník konania následne informoval úrad o skutočnosti, že zanikla existencia jednotlivých úkonov zakladajúcich predmetnú koncentráciu a v celom rozsahu zobral späť návrh na začatie konania – oznámenie koncentrácie, na základe čoho úrad vydal rozhodnutie, že správne konanie číslo 0033/OK/2015 sa zastavuje. 
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 09. 2016.