Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 22 ods. 2 zákona

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd (ďalej len ,,úrad“), dňa 29. 09. 2016 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného porušenia povinnosti upravenej v § 22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, za ktoré je možné uložiť pokutu podľa § 38a ods. 1 písm. a) zákona.
 
V zmysle § 38a ods. 1 písm. a) zákona úrad za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií, alebo za neumožnenie ich preverenia uloží podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.