Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu podnikateľa Sandberg Capital, správ. spol., a.s. a časti podnikateľa Diligentia R.C., s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“) schválil dňa 10. 10. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Sandberg Capital, správ. spol., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 277 (ďalej len „Sandberg Capital“) nad časťou podnikateľa Diligentia R.C., s.r.o. so sídlom Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO: 46 008 616 (ďalej len „Diligentia RC“).
 
Podnikateľ Sandberg Capital je správcovskou spoločnosťou a prostredníctvom spoločností patriacich do jeho ekonomickej skupiny pôsobí v oblasti informačných systémov, energetiky, rastlinnej poľnohospodárskej prvovýroby, živočíšnej poľnohospodárskej prvovýroby, v oblasti prvovýroby mlieka a maloobchodného predaja potravín a nepotravinárskeho tovaru.
 
Nadobúdaná časť podnikateľa Diligentia RC pôsobí v oblasti maloobchodného predaja potravín a nepotravinárskeho tovaru. Predmetom predaja časti podnikateľa Diligentia RC sú 2 prevádzky maloobchodných predajní TERNO.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 10. 2016.