Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

NS SR potvrdil rozhodnutia PMÚ SR o nezákonnej dohode pri výstavbe diaľnice

Aktualizované:
Obsah
Dňa 2. 11. 2016 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len ,,NS SR“) potvrdil závery uvedené v rozhodnutiach Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad“, ,,PMÚ“) vo veci kartelovej dohody uzatvorenej šiestimi spoločnosťami v súvislosti s výstavbou úseku diaľnice (rozhodnutie č. 2006/KH/R/2/116 a rozhodnutie č. 2005/KH/1/1/137).
 
Spoločnosti MOTA – ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A., Strabag a.s., Skanska DS a.s., Doprastav, a.s., Inžinierske stavby, a.s. a BETAMONT s.r.o. porušili  ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tým, že vopred koordinovali svoje správanie vo verejnej súťaži na uskutočnenie prác na výstavbu úseku diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce (úsek km 0,00 – 8,00), za čo im úrad udelil v roku 2006 pokutu v celkovej výške takmer 45 miliónov eur.
 
NS SR potvrdil rozhodnutia PMÚ o karteli pri výstavbe diaľnice už v decembri roku 2013, kedy zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave (ďalej len ,,krajský súd“) z roku 2008, ktorým krajský súd zrušil rozhodnutie úradu, tak, že zamietol všetky žaloby stavebných spoločností. Tento rozsudok NS SR bol v roku 2015 zrušený Ústavným súdom SR na základe ústavných žiadostí podaných stavebnými spoločnosťami, a tak NS SR vo veci opätovne konal a rozhodol v novembri 2016.
 
Úrad na základe analýzy zistil, že menované stavebné spoločnosti spolupracovali pri tvorbe súťažných cien. Predložené súťažné ponuky obsahovali komplex stavebných prác ocenených takmer 900 jednotkovými cenami a pomery medzi jednotlivými cenami v ponukách uchádzačov vykazovali mimoriadne konštantné číselné údaje. Takáto výrazná zhoda je neštandardná, nie je možné ju objektívne zdôvodniť inak, ako protisúťažnou dohodou účastníkov verejnej súťaže, pričom v rámci správneho konania boli vylúčené všetky možné alternatívne vysvetlenia takejto zhody.