Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu spoločného podniku SAT Spezialbau GmbH podnikateľov SAT Straßensanierung GmbH a OAT Beteiligungs GmbH

Aktualizované:
Obsah
Dňa 09. 12. 2016 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len ,,úrad“), schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku SAT Spezialbau GmbH (ďalej len „spoločný podnik“) podnikateľmi SAT Straßensanierung GmbH so sídlom Alfred-Schütte-Allee 10, 50679 Kolín nad Rýnom, Spolková republika Nemecko (ďalej len „SAT“) a OAT Beteiligungs GmbH so sídlom Obere Hardt 13, 76467 Bietigheim, Spolková republika Nemecko (ďalej len „OAT“).
 
SAT patrí do ekonomickej skupiny STRABAG, ktorá je na území Slovenskej republiky aktívna prostredníctvom viacerých spoločností, ktoré pôsobia predovšetkým v oblasti cestného staviteľstva, kanalizácií a výstavby bytových a nebytových stavieb, tiež v oblasti výroby betónu a asfaltových zmesí.
 
OAT patrí do ekonomickej skupiny spoločnosti AT Beteiligungs GmbH & Co. KG, ktorá sa na území Slovenskej republiky venuje predovšetkým činnostiam v oblasti rekonštrukcie a sanácie mostných objektov, poskytovania pružných bitúmenových dilatácií na mostných objektoch, tesniacich zálievok trhlín na cestných komunikáciách a ďalších plochách a v oblasti tesnenia škár a trhlín betónových konštrukcií proti priesakom vody.
 
Predmetom podnikania spoločného podniku bude rezanie a tesnenie škár betónových a asfaltových povrchov za tepla a za studena a špičkové technológie v tejto oblasti. Spoločný podnik bude svoju podnikateľskú činnosť vykonávať výlučne na území Spolkovej republiky Nemecko.
 
Vychádzajúc z oznámenia, úrad zistil, že v prípade predmetnej koncentrácie sú naplnené všetky aspekty plnofunkčného spoločného podniku, nakoľko spoločný podnik bude vykonávať všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo v dôsledku koordinácie súťažného správania.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 12. 2016.