Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada úradu potvrdila rozhodnutie Protimonopolného úradu, odboru kartelov, o porušení povinnosti podnikateľa počas inšpekcie

Aktualizované:
Obsah
Rada úradu vydala dňa 19. 12. 2016 rozhodnutie č. 2016/SP/R/2/055, ktorým vecne potvrdila závery rozhodnutia prvostupňového orgánu, podľa ktorého podnikateľ PP & P Co., s.r.o., so sídlom Záhradnícka 36, 821 08, Bratislava, porušil povinnosť ustanovenú v § 22a ods. 7 písm. b) zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Porušenia zákona sa podnikateľ PP & P Co., s.r.o., dopustil dňa 13. 04. 2015 tým, že v priebehu inšpekcie Protimonopolného úradu SR vykonávanej v priestoroch podnikateľa nespolupracoval so zamestnancami úradu, neposkytol im potrebnú súčinnosť a neumožnil im riadne vykonanie inšpekcie. Konkrétne, zástupca podnikateľa PP & P Co. nerešpektoval pokyn úradu nekomunikovať o priebehu inšpekcie s osobami, ktoré neboli prítomné v priestoroch podnikateľa v čase, keď ešte neboli zabezpečené všetky zariadenia, ktoré mal úrad v úmysle preskúmať. Týmto konaním vzniklo riziko zničenia hľadaných dôkazov.
 
Úradom uloženú pokutu vo výške 1 077, 17 eur však Rada úradu považovala za neprimeranú spáchanému porušeniu ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže a znížila ju na 250 eur, čo predstavuje približne 0,2 % z obratu podnikateľa za účtovný rok 2014.
 
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12. 2016.
 
Úrad v tejto súvislosti uvádza, že právomoc vykonávať inšpekciu je jednou z najdôležitejších vyšetrovacích právomocí úradu, ktorá mu umožňuje odhaľovať porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Účelom ustanovení o povinnostiach podnikateľa spolupracovať s úradom počas inšpekcie a korešpondujúceho ustanovenia o sankcii za porušenie týchto povinností je zabezpečiť, aby pri ochrane hospodárskej súťaže nedochádzalo k nerešpektovaniu úradu zo strany prešetrovaných subjektov.