Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR uložil pokutu za predloženie neúplných podkladov a informácií

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“), vydal dňa 21. 12. 2016 rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi Sandberg Capital, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 277 (ďalej len „Sandberg Capital“) podľa § 38a ods. 1 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pokutu vo výške 1 000 eur.
 
Podnikateľ Sandberg Capital porušil § 10 ods. 9 zákona tým, že v správnom konaní vo veci koncentrácie podnikateľov Sandberg Capital, TERNO real estate, s.r.o., Diligentia R.C., s.r.o., a TERNO Group, k.s., predložil úradu neúplné podklady a informácie v oznámení koncentrácie.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 01. 2017.