Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: Analýza podlimitných zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska (EKS)

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v priebehu roka 2016 analyzoval podlimitné zákazky realizované s využitím elektronického trhoviska (www.eks.sk). Úrad pristúpil k predmetnej analýze z dôvodu, že na základe vlastnej činnosti, ako aj z podnetov doručených zo strany podnikateľov využívajúcich systém elektronického trhoviska, či z podnetov doručených zo strany Úradu pre verejné obstarávanie a Centra podpory EKS, nadobudol podozrenie, že na elektronickom trhovisku môže dochádzať ku koordinovaniu správania v procese verejného obstarávania.
 
Účelom analýzy bolo získanie informácií o stave súťaží realizovaných s využitím elektronického trhoviska, prípadne zistenie, či je dôvod na začatie správneho konania (správnych konaní) podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. V rámci analýzy úrad skúmal aj spôsob nastavenia obchodovania na elektronickom trhovisku.
 
Výsledky tejto analýzy úrad spracoval do materiálu, v ktorom opisuje hlavné prekážky efektívneho uplatňovania súťažného princípu v procese obchodovania podlimitných zákaziek na elektronickom trhovisku, ktoré sa nepriaznivo dotýkajú všetkých subjektov využívajúcich elektronické trhovisko (či už objednávateľov alebo dodávateľov).
 
Úrad v analýze odporúča aj zváženie určitých opatrení, ktoré budú smerovať k podpore hospodárskej súťaže pri verejnom obstarávaní s využívaním elektronického trhoviska a k odstráneniu rizika kolúzneho správania sa v procese verejného obstarávania.
 
Úrad zaslal analýzu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Úradu pre verejné obstarávanie a Centru podpory EKS, aby mali možnosť vyjadriť svoje pripomienky alebo aby zvážili prijatie navrhovaných opatrení. Po prerokovaní analýzy s uvedenými orgánmi ju úrad zverejní aj na svojej internetovej stránke.