Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR uložil pokutu za predloženie nepravdivých podkladov a informácií

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) vydal dňa 26. 01. 2017 rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pokutu vo výške 37 666 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 22 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Úrad si v rámci prešetrovania vyžiadal od podnikateľa podklady a informácie relevantné pre danú prešetrovanú oblasť. Podnikateľ porušil povinnosť upravenú v § 22 ods. 2 zákona tým, že predložil úradu nepravdivé podklady a informácie.
 
Právomoc požadovať podklady a informácie v rámci prešetrovania predstavuje jednu z dôležitých a najčastejšie využívaných vyšetrovacích právomocí úradu, ktorá mu umožňuje odhaľovať porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Nepredkladanie úplných a pravdivých požadovaných podkladov a informácií v úradom stanovenej lehote vedie k narušeniu riadneho a efektívneho odhaľovania protisúťažného konania. Rovnako vedie k potrebe vykonať ďalšie úkony zo strany úradu v záujme získania požadovaných podkladov a informácií, čo má negatívny dopad na efektívnosť výkonu právomocí úradu.
 
Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR nie je právoplatné.
 
Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.