Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu ATALIAN SK, s. r. o., a AB Facility, s. r. o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 26. 01. 2017 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ATALIAN SK, s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava („ASK“) nad podnikateľom AB Facility, s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava („ABF“).
 
Podnikateľ ASK patrí do ekonomickej skupiny ATALIAN, ktorá pôsobí v oblasti správy a údržby budov a zariadení – tzv. facility manažment. Podnikateľ ASK poskytuje čistiace technológie, upratovacie služby, údržbu zelene, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu. Prostredníctvom spoločne kontrolovanej spoločnosti CI – servis, a.s., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice poskytuje aj bezpečnostné služby.
 
Nadobúdaný podnikateľ ABF tiež spoločne kontroluje spoločnosť EUROCLEAN, s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava a spoločnosť Euroclean Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava („Skupina ABF“). Skupina ABF svoju činnosť vykonáva len na území Slovenska a pôsobí v oblasti poskytovania služieb facility manažmentu, konkrétne poskytuje služby dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie, upratovacie služby (vrátane upratovania a čistenia železničných vozňov), vykonáva správu bytových domov, technickú správu budov a zároveň poskytuje energetické služby a prenajíma umývacie linky pre železničné vozne.
 
Úrad posudzoval dopad na trh poskytovania služieb facility manažmentu ako celku a následne na trh poskytovania služieb všeobecného facility manažmentu („VFM“), nakoľko podľa podkladov predložených v oznámení účastníci koncentrácie poskytujú prevažne služby VFM, a to upratovacie služby, údržbu zelene a služby dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.
 
Úrad zistil, že na úrovni poskytovania služieb facility manažmentu ako takého, ako aj v oblasti VFM (prípadne na úrovni jednotlivých služieb VFM) pôsobia okrem účastníkov koncentrácie ďalší poskytovatelia týchto služieb, pričom viacerí z nich s celoslovenskou pôsobnosťou a tiež viacerí lokálni hráči, ktorí predstavujú dostatočne konkurencieschopnú alternatívu k účastníkom koncentrácie.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 01. 2017.