Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil prevzatie kontroly Skupiny Penta nad nemocnicou Topoľčany s podmienkami

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 01. 03. 2017 schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED, Channel Islands  (ďalej len „Penta“ alebo aj  „Skupina Penta“) nad aktívami, prostredníctvom ktorých boli prevádzkované Nemocnica a Poliklinika v Topoľčanoch (ďalej len „Nemocnica Topoľčany“). Súhlasné rozhodnutie úrad viaže na splnenie určitých podmienok, ktoré zabezpečia, že nedôjde v dôsledku tejto koncentrácie k zníženiu účinnej súťaže, pričom uložené podmienky sa týkajú prevádzkovania dopravnej zdravotnej služby.
 
Podnikateľ Penta pôsobí na území SR vo viacerých odvetviach, avšak vzhľadom na to, že Nemocnica Topoľčany pôsobí v sektore zdravotníctva, úrad sa zameral na tento sektor. Konkrétne sa aktivity účastníkov koncentrácie prekrývajú v nasledovných oblastiach:
  • ústavná zdravotná starostlivosť (ďalej „ÚZS“),
  • ambulantná zdravotná starostlivosť (ďalej „AZS“),
  • služby spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej „SVaLZ“),
  • lekárenská starostlivosť (ďalej „LS“),
  • dopravná zdravotná služba (ďalej „DZS“).
Nakoľko zdravotná starostlivosť sa v SR uhrádza najmä z prostriedkov povinného verejného zdravotného poistenia a Skupina Penta  vykonáva kontrolu nad spoločnosťou DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., (ďalej len „ZP Dôvera“), úrad zohľadnil aj túto skutočnosť.
 
Ústavná zdravotná starostlivosť
 
Úrad posudzoval jednak horizontálne účinky koncentrácie v tejto oblasti, pričom zobral do úvahy, že podnikateľ Penta kontroluje v blízkosti Nemocnice Topoľčany poskytovateľa ÚZS, a to Nemocnicu Partizánske. V rámci analýzy úrad skúmal predovšetkým súťažné interakcie medzi uvedenými nemocnicami. Bolo zistené, že  Nemocnica Partizánske je menšou nemocnicou z hľadiska počtu a rozsahu prevádzkovaných odborností ÚZS a z hľadiska spádovej oblasti. Úrad sa zameral na súťažné interakcie v zlúčených odbornostiach, ktoré prevádzkujú obe nemocnice. Z podkladov a informácií predložených v správnom konaní, vykonaných analýz ohľadne migrácie pacientov, ako aj prieskumu na trhu, úrad identifikoval významné migračné toky pacientov z okresu Partizánske do Nemocnice Topoľčany. Tieto sa však pri bližšej analýze na úrovni PSČ a výkonov/diagnóz hospitalizovaných pacientov ukázali ako odôvodnené inými skutočnosťami ako tým, že by pacienti dané nemocnice zvažovali ako alternatívu, keďže zväčša išlo o migráciu pacientov do Nemocnice Topoľčany z dôvodu výkonov, na ktoré sa Nemocnica Partizánske nezameriavala.
 
Úrad zhodnotil ďalej aj súťažné interakcie medzi Nemocnicou Partizánske (aj inými nemocnicami patriacimi do Skupiny Penta) a Nemocnicou Topoľčany v tom smere, či po koncentrácii nedochádza k zredukovaniu alternatívy výberu v určitých odbornostiach pre pacientov z okolitých okresov. Úrad skúmal, či pacienti z okolitých okresov nechodili vo významnej miere zároveň do nemocníc Skupiny Penta a nadobúdanej Nemocnice Topoľčany. Uvedené sa nepotvrdilo, len v jednej odbornosti ÚZS bol v prípade okresu Bánovce nad Bebravou zaznamenaný významnejší tok pacientov z tohto okresu do oboch uvedených nemocníc, išlo však o odbornosť, kde úrad zistil rozdiely medzi Nemocnicou Partizánske a Nemocnicou Topoľčany pokiaľ ide o analýzu na úrovni výkonov, ako je uvedené vyššie. Na základe uvedeného úrad neidentifikoval obavu z narušenia hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálneho posúdenia účinkov predmetnej koncentrácie v oblasti poskytovania služieb ÚZS.
 
Úrad posudzoval tiež, či v dôsledku získania kontroly Skupiny Penta nad Nemocnicou Topoľčany dôjde k negatívnym nehorizontálnym účinkom na podmienky hospodárskej súťaže. Uvedené by bolo možné preukázať, ak by v jednom smere podnikateľ Penta mal schopnosť a zároveň motív prostredníctvom ZP Dôvera znevýhodňovať konkurenčných poskytovateľov ÚZS a/alebo v druhom smere, ak by podnikateľ Penta prostredníctvom siete poskytovateľov ÚZS, ktorú kontroluje, mal schopnosť a zároveň motív vyžadovať si neodôvodnene zvýhodnené zmluvné podmienky od VšZP a/alebo ZP Union, a to na úkor ostatných poskytovateľov ÚZS. Uvedené zvažoval v kontexte možného zníženia účinnej súťaže. Úrad v rámci hodnotenia zohľadnil skutočnosť, že oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti nie je štandardným podnikateľským trhom a vývoj na tomto trhu je ovplyvnený aj rôznymi faktormi, ktoré na klasických podnikateľských trhoch neexistujú.
 
Vo vzťahu k možnému zvýhodňovaniu poskytovateľov ÚZS Skupiny Penta na úkor iných poskytovateľov ÚZS úrad zistil, že prostredníctvom ZP Dôvera má podnikateľ Penta istú schopnosť uprednostňovať svojich poskytovateľov ÚZS na úkor iných poskytovateľov ÚZS. Zároveň však z podkladov a informácií, ktoré mal úrad k dispozícii, nebolo možné preukázať, že by k uvedenému v súčasnosti dochádzalo (úrad porovnal najmä pomer platieb ZP Dôvera vynaložených na ÚZS Skupiny Penta a vynaložených na ostatných poskytovateľov ÚZS s pomerom platieb, ktoré na ÚZS Skupiny Penta a iných poskytovateľov ÚZS vynakladajú ostatné dve zdravotné poisťovne; tiež sa zameral na uznávanie výkonov prostredníctvom revidovaných platieb, t. j. či ZP Dôvera nepristupuje k revízii výkonov v nemocniciach v skupine rozdielne ako v prípade iných poskytovateľov ÚZS).
 
Úrad tiež skúmal ďalej, či by podnikateľ Penta mal nielen schopnosť ale aj motiváciu k zvýhodňovaniu svojich poskytovateľov ÚZS, pričom sa zameral na spádovú oblasť Nemocnice Topoľčany a nemocníc Skupiny Penta, ktoré sa nachádzajú v jej blízkosti a zisťoval, či by v dôsledku uvedenej koncentrácie mohol podnikateľ Penta vytláčať/znevýhodňovať niektorú z okolitých nemocníc. Vychádzajúc z migračných tokov pacientov, uvedená motivácia preukázaná v nadväznosti na predmetnú koncentráciu nebola.
 
V druhom smere, t. j. vo vzťahu k zdravotným poisťovniam úrad zobral do úvahy rovnako viaceré skutočnosti, predovšetkým podiel výdavkov vynakladaných zo strany VšZP a ZP Union na poskytovateľov ÚZS v Skupine Penta v pomere k ich celkovým výdavkom vynakladaným na ÚZS, posudzoval tiež minulé správanie poskytovateľov ÚZS pod kontrolou Skupiny Penta voči predmetným poisťovniam, aj v spojení s pozíciou poskytovateľov ÚZS v Skupine Penta v Asociácii nemocníc Slovenska, pričom z uvedeného nebolo preukázané, že by predmetná koncentrácia z hľadiska posúdenia jej ne-horizontálnych účinkov vo vzťahu poskytovateľ ÚZS – nakupovanie ÚZS zdravotnými poisťovňami značne narušila účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu.
 
Ambulantná zdravotná starostlivosť
 
AZS je možné členiť na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ku ktorej je možné zaradiť aj gynekologickú a zubno – lekársku ambulantnú starostlivosť (ďalej len „VAS“) a na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „ŠAS“).

Úrad sa detailnejšie zaoberal posúdením vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže súvisiace s poskytovaním ŠAS. Tu zobral do úvahy rovnako ako v prípade ÚZS poskytovanie AZS Nemocnicou Topoľčany a zároveň predovšetkým Nemocnicou Partizánske, ktorá patrí Skupine Penta a nachádza sa v susednom okrese.
 
Úrad využil metódu analýzy migrácií pacientov na základe platieb generovaných zdravotnými poisťovňami jednotlivým poskytovateľom AZS. Z tejto analýzy zistil, že v niektorých odbornostiach AZS dochádzalo k významnejším migráciám pacientov z okresu Partizánske ku poskytovateľom AZS v Topoľčanoch, avšak buď išlo o odbornosti, ktoré Nemocnica Partizánske neprevádzkuje, alebo dané migrácie nesmerovali významne do AZS Nemocnice Topoľčany, ale do iných ambulancií AZS v danej odbornosti, ktoré sa nachádzajú v okrese Topoľčany a ktoré prevádzkujú nezávislí poskytovatelia AZS. Na základe uvedeného, ako aj na základe prieskumu trhu, úrad neidentifikoval obavu z narušenia hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálneho posúdenia účinkov predmetnej koncentrácie v oblasti poskytovania služieb AZS.
 
Rovnako ako v prípade ÚZS, aj tu úrad posudzoval aj ne-horizontálne účinky koncentrácie. Zvažoval, či by podnikateľ Penta mal schopnosť a motív prostredníctvom ZP Dôvera znevýhodňovať konkurenčných poskytovateľov AZS a v druhom smere zvažoval, či by podnikateľ Penta prostredníctvom siete poskytovateľov AZS, ktorú kontroluje, mal schopnosť a motív vyžadovať si neodôvodnene zvýhodnené zmluvné podmienky od VšZP a/alebo ZP Union, a to na úkor ostatných poskytovateľov AZS. V rámci hodnotenia v oboch smeroch boli zistené obdobné skutočnosti ako v prípade ÚZS, pričom navyše, vo vzťahu k možnému zvýhodňovaniu poskytovateľov AZS v Skupine Penta zo strany ZP Dôvera úrad vzal do úvahy aj skutočnosť, že poskytovanie AZS, resp. ŠAS je charakteristické nižšími bariérami vstupu ako v prípade ÚZS. Z dostupných informácií teda úrad nepreukázal, že by dochádzalo k uvedeným negatívnym efektom v dôsledku predmetnej koncentrácie.
 
Služby spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 
Úrad zistil, že v oblasti poskytovania služieb SVaLZ (ako laboratórnych, tak aj v oblasti poskytovania služieb zobrazovacej techniky) sa aktivity Skupiny Penta a aktivity Nemocnice Topoľčany neprekrývajú, a teda predmetná koncentrácia z hľadiska posúdenia jej horizontálnych účinkov značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu. K rovnakému záveru úrad dospel aj v rámci hodnotenia vertikálnych účinkov koncentrácie vo vzťahu poskytovanie SVaLZ – poskytovanie ÚZS/AZS, ako aj nehorizontálnych účinkov vo vzťahu k poskytovaniu SVaLZ – nakupovanie SVaLZ zdravotnými poisťovňami.
 
Lekárenská starostlivosť
 
V oblasti poskytovania LS vo verejnej lekárni pôsobí Skupina Penta a Nemocnica Topoľčany v meste Topoľčany. Úrad tu hodnotil dopady koncentrácie z pohľadu jej horizontálnych účinkov, pričom zobral do úvahy počet lekární pôsobiacich v danom meste, z toho podiel na trhu Skupiny Penta pred a po koncentrácii, ako aj priestorové umiestnenie lekární Skupiny Penta a nadobúdanej lekárne a dospel k záveru, že na danom lokálnom trhu v meste Topoľčany uvedené skutočnosti nenaznačujú, že by predmetnou koncentráciou bola narušená efektívna hospodárska súťaž v oblasti poskytovania LS v danom meste. K rovnakému záveru úrad dospel aj vo vzťahu k posudzovaniu vertikálnych účinkov danej koncentrácie v oblasti poskytovania služieb LS - služby veľkoobchodnej distribúcie liekov.
 
Dopravná zdravotná služba
 
Keďže v oblasti poskytovania DZS sa aktivity Skupiny Penta a Nemocnice Topoľčany potenciálne mohli prekrývať, vzhľadom na to, že Skupina Penta prostredníctvom podnikateľa Svet zdravia DZS poskytuje predmetnú službu v susediacom okrese, a to v okrese Partizánske, úrad v rámci analýzy vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže z horizontálneho hľadiska zisťoval rozsah tohto prekrytia, pričom dospel k záveru, že z hľadiska skúmania jej horizontálnych účinkov, predmetnou koncentráciou nedochádza k značnému zníženiu účinnej súťaže na daných lokálnych trhoch.
 
Úrad taktiež skúmal nehorizontálne účinky koncentrácie vo vzťahu poskytovanie DZS – nakupovanie DZS zdravotnými poisťovňami, kde dospel k záveru o možnom znížení účinnej súťaže, pričom vychádzal najmä z nasledovného.
 
Poskytovanie DZS nepatrí zo strany štátu k tak regulovaným činnostiam ako je tomu v prípade poskytovania napríklad ÚZS, AZS. Je rovnako hradené najmä z verejného zdravotného poistenia, pričom cena za DZS nie je regulovaná a  pre poskytovateľov DZS je dôležitá nielen výška zmluvnej ceny za jednotlivé typy prepráv (napr. preprava osôb v rámci istého územia, diaľková preprava osôb, preprava liekov, preprava biologického materiálu, zdravotníckeho materiálu a pod.), ale aj výška dojednaného finančného limitu (finančného objemu) a či bude zdravotná poisťovňa uhrádzať, resp. spôsob uhrádzania nadlimitných fakturácií, ako aj určenie územia, zmluvného obdobia. Poskytnutie služby DZS pacientovi sa odvíja od jej predpísania zo strany ošetrujúceho lekára. Na poskytovanie služby DZS je potrebné mať zmluvy v zásade so všetkými zdravotnými poisťovňami, čomu zodpovedá aj realita fungovania aktuálne pôsobiacich poskytovateľov DZS v SR. Zároveň bolo zistené, že poskytovatelia ÚZS sú dôležitým objednávateľom predmetných služieb pre svojich pacientov v rámci spádových území jednotlivých DZS.
 
Z hľadiska štruktúry ponuky služieb DZS úrad z podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní zistil, že najväčším poskytovateľom služieb DZS v SR je Skupina Penta prostredníctvom podnikateľov Svet zdravia DZS a wesper. Skupina Penta získavala túto pozíciu postupne, pričom sa zameriava najmä na tie územia, kde je významným poskytovateľom najmä služieb ÚZS/AZS, prípadne aj na okolité územia, pričom poskytovať DZS na niektorých z týchto území začala aj v prípadoch, kedy získala kontrolu nad nemocnicou, avšak spolu s akvizíciou nemocnice nezískala aj DZS, t. j. na niektorých územiach došlo k postupnému preberaniu aktivít v oblasti poskytovania služieb DZS od iných poskytovateľov DZS, ktorých buď získala samostatnými akvizíciami (nepodliehali kontrole úradu) alebo delimitáciou aktivít na danom území od iného poskytovateľa. Na rozdiel od ďalších menších poskytovateľov služby DZS, poskytovatelia DZS v Skupine Penta majú významnú konkurenčnú výhodu spočívajúcu v skutočnosti, že tu pôsobí i dôležitý zmluvný partner, ktorým je ZP Dôvera a takisto z hľadiska lokálneho pôsobenia, pôsobia aj dôležití objednávatelia vstupov vo vlastníctve Skupiny Penta – poskytovatelia ÚZS.
 
V rámci hodnotenia dopadov koncentrácie úrad zobral od úvahy najmä:
  • rozsah existujúceho podnikania v oblasti DZS Skupiny Penta - z hľadiska územného ako aj z hľadiska podielu na výdavkoch ZP Union z jej celkových výdavkov na DZS, rovnako tak v prípade VšZP,
  • nevyhnutnosti pre poskytovateľov DZS na dlhodobé efektívne poskytovanie predmetnej služby byť zazmluvnený všetkými troma zdravotnými poisťovňami (pričom ak aj uvádzali poskytovatelia DZS výnimky, ZP Dôvera bola vnímaná ako nevyhnutne zazmluvnená),
  • kroky v predošlom období DZS v Skupine Penta v súvislosti s dojednávaním zmluvných podmienok so ZP Union,
  • skutočnosť, že v okresoch, kde Skupina Penta ako poskytovateľ DZS pôsobí a je taktiež poskytovateľom ÚZS/AZS vo všeobecnej nemocnici, predmetná všeobecná nemocnica je zväčša jedným z najväčších alebo najväčším objednávateľom služieb DZS v danom okrese, t. j. je tak schopná smerovať prepravy cez svojho poskytovateľa DZS a ovplyvňovať čerpanie finančných objemov/limitov od zdravotných poisťovní (v spojení tiež so skutočnosťou, že názor najväčších objednávateľov je braný do úvahy aj zdravotnými poisťovňami pri zazmluvnení poskytovateľa DZS).
Úrad zistil, že Skupina Penta ako poskytovateľ DZS v SR mal pred posudzovanou koncentráciou voči ZP Union vyjednávaciu silu, pričom niektoré z uvedených faktorov rovnako  platia aj vo vzťahu k VšZP. Získaním kontroly na Nemocnicou Topoľčany, ktorá je poskytovateľom DZS si vyjednávaciu silu posilní, pričom zvýšenie vyjednávacej sily voči zdravotným poisťovniam v oblasti DZS vedie aj k posilneniu schopnosti podnikateľa Penta ovplyvňovať existenciu poskytovateľov DZS na území, kde má sama záujem pôsobiť ako poskytovateľ DZS, a to z dôvodu kombinácie pôsobenia podnikateľa PIL ako vlastníka ZP Dôvera (nevyhnutného zmluvného partnera poskytovateľov DZS) a poskytovateľa ÚZS/AZS na určitom území (ktorý je tu významným objednávateľom služby DZS). Úrad teda dospel k záveru, že v dôsledku predmetnej koncentrácie Skupina Penta ako poskytovateľ DZS má schopnosť a motívy vyžadovať vyššie platby (ceny, limity/finančné objemy), resp. iné výhodnejšie zmluvné podmienky za poskytované služby DZS od zdravotných poisťovní tak, že by uvedeným mohlo dôjsť k oslabeniu pozície konkurenčných poskytovateľov služieb DZS, ktorí takúto vyjednávaciu silu nemajú, resp. k ich odchodu z trhu. Predmetná koncentrácia teda z hľadiska posúdenia jej ne-horizontálnych účinkov vo vzťahu: poskytovateľ DZS – nakupovanie služieb DZS zdravotnými poisťovňami značne naruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, a teda nie je v súlade s § 12 ods. 1 zákona.
 
Podnikateľ Penta predložil úradu návrh podmienok a povinností na odstránenie predmetných súťažných obáv, ktorý úrad po zhodnotení akceptoval a koncentráciu schválil, pričom súhlas viaže na splnenie v rozhodnutí vymedzených podmienok (a súvisiacich povinností). Obsahovo sa jedná o štrukturálnu podmienku, t. j. odpredaj celého podnikania DZS, ktoré prevádzkovala pred koncentráciou Nemocnica Topoľčany, a to nezávislému poskytovateľovi DZS v stanovenej lehote. Rovnako na zabezpečenie účelu tejto podmienky sa podnikateľ Penta zaväzuje k tomu, že nebude prevádzkovať DZS na vymedzenom území (okres Topoľčany) po určenú dobu, ani nebude vykonávať úkony, ktoré by smerovali k zmareniu pôsobenia nezávislého poskytovateľa DZS na tomto území.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 03. 2017.