Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ zastavil správne konanie vo veci možnej protisúťažnej dohody vo verejnom obstarávaní v oblasti prevencie povodní a sucha

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 2. 2. 2017 zastavil správne konanie vedené vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi EUCOS SK, s.r.o., Čaňa, BUILD SYSTEMS, s.r.o., Košice a Ján Bystriansky BRICK-BOX ENGINEERING, Košice v súvislosti s verejným  obstarávaním s názvom zákazky Zemplín – prevencia povodní a sucha - ZEMPPAS vyhláseným vo Vestníku verejného obstarávania dňa 3. 1. 2014 pod číslom 62-WYP.
 
Úrad zastavil správne konanie, pretože v konaní sa nepreukázalo, že účastníci konania porušili ustanovenia zákona  č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov. 
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 2. 2017.