Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Uplynutie platnosti nariadenia EK o blokovej výnimke v odvetví poisťovníctva

Aktualizované:
Obsah
Dňa 13. 12. 2016 Európska Komisia (ďalej len „EK“) oznámila, že k 31. 03. 2017 definitívne uplynie doba platnosti Nariadenia Komisie (EÚ) č. 267/2010 z 24. marca 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v odvetví poisťovníctva (bloková výnimka). Od 01. 04. 2017 tak bude oblasť poisťovníctva plne podliehať normám súťažného práva, bez existencie akejkoľvek odvetvovej blokovej výnimky.  
 
Uvedené nariadenie poskytuje v zmysle článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) výnimku zo zákona určitým kategóriám dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v odvetví poisťovníctva.
 
Predmetná bloková výnimka sa vzťahuje na:
  • dohody uzatvorené medzi dvoma alebo viacerými podnikmi v odvetví poisťovníctva, ktoré sa týkajú vytvárania spoločných zbierok údajov a distribúcie, resp. zhromažďovania údajov, ktoré sú na tieto účely potrebné (tabuľky), ako i spoločného uskutočňovania štúdií a distribúcie ich výsledkov, a to v zmysle ďalších podmienok podľa článkov 2 a 3 predmetného nariadenia;
  • dohody uzatvorené medzi dvoma alebo viacerými podnikmi v odvetví poisťovníctva, ktoré sa týkajú založenia alebo prevádzkovania združení poisťovacích podnikov alebo poisťovacích a zaisťovacích podnikov, na účely spoločného krytia určitej kategórie rizík formou spolupoistenia alebo spoluzaistenia, a to v zmysle ďalších podmienok podľa článkov 5, 6 a 7 predmetného nariadenia.
Rozhodnutie EK nepredĺžiť platnosť, resp. nerevidovať predmetné nariadenie je založené na hĺbkovej analýze, zahájenej už v roku 2014 a ktorej predbežné výsledky EK avizovala už v marci roku 2016. Podľa záverov EK sa zvyšné dve kategórie výnimiek už viac nejavia ako nevyhnutné. Usmernenie o uplatňovaní článku 101 ZFEU na dohody o horizontálnej spolupráci poskytuje návod, ako posúdiť súlad spoločných zbierok údajov, tabuliek a štúdií so súťažnými pravidlami a výnimka spoločného krytia je v praxi čím ďalej, tým menej využívaná, keďže aktuálnym trendom je využívanie pro-súťažnejších foriem kooperácie medzi poisťovateľmi a zaisťovateľmi, často uskutočňovanými prostredníctvom sprostredkovateľov.
 
Uplynutie doby platnosti predmetného nariadenia neznamená, že dohody, ktoré boli predmetom výnimiek uvedeného nariadenia budú automaticky považované za protisúťažné v zmysle článku 101 ZFEU. Vzhľadom na to, že predmetné dohody môžu vyvolať obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže, je nutné, aby boli predmetom samohodnotenia, t. j. aby si poisťovatelia sami vyhodnotili dohodu v kontexte konkrétnych trhových podmienok v zmysle súťažných pravidiel.
 
Napriek tomu, že EK nevydala špeciálne usmernenie pre aplikáciu súťažných pravidiel v odvetví poisťovníctva tak, ako bolo avizované v marci roku 2016, je pripravená preskúmať potrebu jeho prijatia v prípade, že spolu s uplynutím doby platnosti uvedeného nariadenia zavládne právna neistota v predmetnom odvetví.
 
Uvedené má vplyv aj na aplikáciu slovenských súťažno-právnych noriem podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOHS“), nakoľko uplynutím doby platnosti blokovej výnimky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky nebude môcť za danej situácie v súvislosti s odvetvím poisťovníctva naďalej aplikovať toto ustanovenie, ale bude povinný posudzovať všetky dohody, rozhodnutia združení, či zosúladené postupy v odvetví poisťovníctva v zmysle § 4 ods. 1 ZOHS.
 
Bez existencie a možnosti uplatnenia blokovej výnimky v predmetnom odvetví hospodárstva bude na pleciach a zodpovednosti dotknutých poisťovateľov preukázať, že predmetná dohoda, rozhodnutie združenia podnikateľov, či zosúladený postup majú byť vyňaté spod aplikácie zákazu v zmysle § 4 ods. 1 ZOHS, a to s poukazom na § 4 ods. 2 alebo § 4 ods. 5 tohto zákona.