Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Unilabs Diagnostics AB, Alpha medical, s. r. o., a AeskuLab Holding, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 22. 03. 2017 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Unilabs Diagnostics AB, Švédsko (ďalej len „Unilabs“) nad podnikateľmi Alpha medical, s. r. o., Martin (ďalej len „Alpha medical“) a  AeskuLab Holding, a.s., Česká republika (ďalej len „AeskuLab“).
 
Podnikateľ Unilabs patrí do ekonomickej skupiny podnikateľa Apax Partners LLP, ktorá pôsobí v rovnakej oblasti ako nadobúdané spoločnosti len prostredníctvom podnikateľa Unilabs, t. j. v oblasti služieb biomedicínskeho testovania, lekárskeho zobrazovania, histopatológie, reprodukčnej medicíny a vývoja nových liekov, pričom svoju činnosť vykonáva predovšetkým v regióne Škandinávie, vo Francúzsku a Švajčiarsku, nie však na území Slovenskej republiky.
 
Pred koncentráciou patria nadobúdané spoločnosti Alpha medical a AeskuLab do portfólia investičnej skupiny Mid Europa Partners. Podnikateľ AeskuLab a ním kontrolované spoločnosti pôsobia v oblasti poskytovania služieb laboratórnej diagnostiky len na území Českej republiky.
 
Podnikateľ Alpha medical a ním kontrolované spoločnosti („Skupina AM“) pôsobia výlučne na území Slovenskej republiky. Skupina AM poskytuje hlavne služby zdravotnej starostlivosti v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Tiež poskytuje konzultačné služby v oblasti laboratórnej medicíny a služby prepravy vzoriek, ďalej poskytuje niektoré služby ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
 
Úrad zistil, že z priestorového hľadiska nedochádza medzi účastníkmi koncentrácie na území Slovenskej republiky k horizontálnemu prekrytiu aktivít. Zároveň medzi aktivitami účastníkov koncentrácie neexistuje vertikálny vzťah. K určitému horizontálnemu prekrytiu aktivít dochádza len na úrovni Európskeho hospodárskeho priestoru v oblasti poskytovania služieb zmluvného výskumného pracoviska. Toto prekrytie je však s ohľadom na obsah a rozsah činností nadobúdaných spoločností v predmetnej oblasti zanedbateľné.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 03. 2017.