Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ publikoval výsledky analýzy podlimitných zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska (EKS)

Aktualizované:
Obsah
Dňa 26. 1. 2017 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) zverejnil tlačovú správu, prostredníctvom ktorej informoval o tom, že v priebehu roka 2016 analyzoval verejné obstarávania, konkrétne podlimitné zákazky realizované s využitím elektronického trhoviska (EKS).
 
Cieľom predmetnej analýzy bolo detailne preskúmať nastavenie elektronického trhoviska z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže. Úrad posudzoval nastavenie súťažných procesov a obchodných podmienok a ich vplyv na intenzitu hospodárskej súťaže a tiež prípadnú existenciu príležitostí na vznik kartelových dohôd medzi podnikateľmi využívajúcimi elektronické trhovisko.
 
Svoje zistenia a návrhy určitých opatrení, ktoré by mohli smerovať k podpore hospodárskej súťaže pri verejnom obstarávaní s využívaním elektronického trhoviska a k odstráneniu rizika kolúzneho správania sa v procese verejného obstarávania prekonzultoval s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Úradom pre verejné obstarávanie, ako aj s Centrom podpory EKS.
 
Úrad zastáva názor, že v priebehu obchodovania podlimitných zákaziek mohlo na elektronickom trhovisku (a to predovšetkým v období do 31. januára 2017) dochádzať k úspešnému koordinovaniu správania určitých podnikateľov v tendroch. Vzhľadom na to, že v rámci súťažnej advokácie považuje za nevyhnutné upozorňovať na možný negatívny vplyv na úroveň hospodárskej súťaže vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo inej obdobnej súťaži, publikoval na svojej webovej stránke materiál s názvom „Elektronické trhovisko (EKS) – podlimitné zákazky“ (spolu s vyjadrením predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie k materiálu). V materiáli úrad opisuje, akým spôsobom sa (najmä v období do 31. 1. 2017) mohlo realizovať kolúzne správanie určitých dodávateľov pri obchodovaní podlimitných zákaziek, ako aj to, na ktoré oblasti v rámci obchodovania podlimitných zákaziek na elektronickom trhovisku je žiadúce zamerať sa, resp. ktoré oblasti je vhodné upraviť s cieľom posilniť uplatňovanie súťažného princípu. Zároveň v ňom demonštruje zmeny, ktoré boli prijaté na elektronickom trhovisku od 1. 2. 2017. 
 
V súčasnosti úrad detailnejšie analyzuje verejné obstarávania realizované s využitím elektronického trhoviska, pričom zistenia získané z predmetnej analýzy poslúžia ako podklad pre prešetrovanie, cieľom ktorého bude zistenie, či je dôvod na začatie správneho konania (správnych konaní) pre obmedzenie hospodárskej súťaže.
 
V tejto súvislosti úrad dodáva, že vzhľadom na prebiehajúce prešetrovania nezverejňuje v tejto fáze detailnejšie informácie o prešetrovaniach podlimitných zákaziek na elektronickom trhovisku.