Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ zverejnil svoj plán hlavných úloh na rok 2017

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR (ďalej len „úrad“) v závere roka 2016 a začiatkom roka 2017 inicioval a vykonal viacero vnútorných analýz, auditov a diskusií, ktorých cieľom bolo v strednodobom horizonte stanoviť zámery svojho rozvoja a revidovať niektoré uplatňované interné postupy.
 
Úrad dňa 10. 4. 2017 zverejnil svoj Strednodobý štvorročný komponent výročnej správy. V materiáli sú obsiahnuté nielen aktuálne a základné informácie o úrade ako o ústrednom orgáne štátnej správy, ale významnú súčasť predstavujú strednodobé zámery úradu, ktoré si stanovil na nadchádzajúce obdobie a ktoré následne rozpracoval vo svojom pláne hlavných úloh na rok 2017. Uvedený plán sa stane súčasťou pravidelnej vláde Slovenskej republiky predkladanej správy o činnosti a jeho celé znenie je dostupné na nasledujúcom odkaze: Plán hlavných úloh Protimonopolného úradu SR na rok 2017.
 
Zámerom úradu je, aby sa v budúcnosti takýto ročný plán činnosti zverejňoval pravidelne. Cieľom je zvýšenie transparentnosti aktuálne napĺňaných cieľov úradu z hľadiska jeho pôsobnosti pri ochrane hospodárskej súťaže a koordinácii štátnej pomoci.