Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ začal správne konanie v súvislosti s podlimitnými zákazkami realizovanými s využitím elektronického trhoviska

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 6. júna 2017 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi, a to v súvislosti s obchodovaním podlimitných zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska 1.
 
Úrad, na základe zhromaždených dôkazov, nadobudol dôvodné podozrenie, že šiesti podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových ponúk vo verejných obstarávaniach, v obchodných verejných súťažiach alebo iných obdobných súťažiach. Predmetom zákaziek boli predovšetkým dodávky nábytku a zariadenia interiéru, vrátane zdravotníckeho vybavenia, farmaceutického materiálu a predmetov osobnej starostlivosti, ako aj dodávky odevov, textilných výrobkov a obuvi.
 
Vzhľadom na to, že ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Úrad v tejto súvislosti uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy, ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50 %. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.
 


1 Výsledky analýzy podlimitných zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska (EKS) sú dostupné na /data/files/725_elektronicke-trhovisko-eks-podlimitne-zakazky.pdf