Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR vydal ďalšie záväzkové rozhodnutie v oblasti opráv a údržby motorových vozidiel

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) začal v novembri 2016 správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž v oblasti poskytovania popredajných služieb súvisiacich s predajom motorových vozidiel na území Slovenskej republiky.
 
Správne konanie bolo začaté v nadväznosti na vykonané prešetrovanie v oblasti poskytovania popredajných služieb súvisiacich s predajom motorových vozidiel danej značky. Na základe zhromaždených podkladov úrad nadobudol podozrenie, že účastník konania sa mohol dopustiť porušenia zákona tým, že uzatváral vertikálne dohody, ktorých obsahom malo byť podmieňovanie záruky vykonaním opráv a údržby len v opravovniach, ktoré sú súčasťou autorizovanej siete. Týmto mali byť znevýhodňované nezávislé (neautorizované) servisy.
 
Rozhodnutie sa týka ustanovení v oficiálnych dokumentoch vydávaných výrobcom/importérom vozidiel danej značky, umožňujúcimi odmietnuť záruku na vozidlo iba na základe návštevy nezávislej opravovne, bez zohľadnenia kvalitatívnej stránky vykonanej opravy/údržby, ktorú daná opravovňa vykonala.
 
V priebehu správneho konania navrhol účastník konania určité záväzky, prijatím ktorých by bolo možné ukončiť správne konanie. Nakoľko úrad vychádzal predovšetkým z ustanovení v rámci palubnej literatúry (servisné knižky, záručné podmienky a pod.), účastník konania navrhoval zmenu ustanovení v dotknutých dokumentoch a zároveň informovanie zákazníkov (adresne a tiež prostredníctvom webstránky danej značky vozidiel) s platnou zárukou o tom, že táto nie je podmienená vykonávaním opráv a údržby výlučne v autorizovaných servisoch danej značky.
 
Úrad ukončil toto správne konanie záväzkovým rozhodnutím. Pre rozhodnutie o ukončení správnych konaní formou prijatia záväzkov bolo pre úrad smerodajné, že navrhované záväzky odstránia súťažné obavy identifikované úradom, a to dostatočne efektívne, v krátkom čase a pri nižších administratívnych nákladoch, na čo mala vplyv aj efektívna spolupráca zo strany účastníka správneho konania.
 
Uvedené rozhodnutie je už siedmym záväzkovým rozhodnutím v tejto oblasti. Všetky rozhodnutia sú prístupné na webovom sídle úradu http://www.antimon.gov.sk/prehlad-pripadov/.