Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR víta verdikt Ústavného súdu SR, ktorým zamietol sťažnosti stavebných spoločností ako neopodstatnené

Aktualizované:
Obsah
Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodoval vo veci sťažností troch stavebných spoločností proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,NS SR“), ktorým NS SR zamietol ich žaloby proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu SR (ďalej len ,,úrad“, ,,PMÚ“) z roku 2006. PMÚ ním uložil pokuty v celkovej výške takmer 45 miliónov eur.
 
NS SR rozsudkom zo dňa 2. 11. 2016  potvrdil závery uvedené v rozhodnutiach PMÚ vo veci kartelovej dohody uzatvorenej šiestimi spoločnosťami v súvislosti s výstavbou úseku diaľnice (rozhodnutie č. 2006/KH/R/2/116 a rozhodnutie č. 2005/KH/1/1/137).
 
Spoločnosti MOTA – ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A., Strabag, a.s., Skanska DS, a.s., Doprastav, a.s., Inžinierske stavby, a.s., a BETAMONT, s.r.o., porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tým, že vopred koordinovali svoje správanie vo verejnej súťaži na uskutočnenie prác na výstavbu úseku diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce (úsek km 0,00 – 8,00), za čo im úrad udelil v roku 2006 pokutu v celkovej výške takmer 45 miliónov eur.
 
NS SR potvrdil rozhodnutia PMÚ o karteli pri výstavbe diaľnice už v decembri roku 2013, kedy zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave (ďalej len ,,KS BA“) z roku 2008, ktorým KS BA zrušil rozhodnutie úradu, tak, že NS SR zamietol všetky žaloby stavebných spoločností. Tento rozsudok NS SR bol v roku 2015 zrušený Ústavným súdom SR na základe ústavných žiadostí podaných stavebnými spoločnosťami, a tak NS SR vo veci opätovne konal a rozhodol v novembri 2016.
 
Úrad na základe analýzy zistil, že menované stavebné spoločnosti spolupracovali pri tvorbe súťažných cien. Predložené súťažné ponuky obsahovali komplex stavebných prác ocenených takmer 900 jednotkovými cenami a pomery medzi jednotlivými cenami v ponukách uchádzačov vykazovali mimoriadne konštantné číselné údaje. Takáto výrazná zhoda je neštandardná, nie je možné ju objektívne zdôvodniť inak, ako protisúťažnou dohodou účastníkov verejnej súťaže, pričom v rámci správneho konania boli vylúčené všetky možné alternatívne vysvetlenia takejto zhody.