Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR začal správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v oblasti dopravy

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 12. 07. 2017 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) a čl. 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v oblasti dopravy.
 
Na základe vykonaného prešetrovania získal úrad informácie a podklady nasvedčujúce tomu, že podnikateľ mohol zneužiť svoje dominantné postavenie v oblasti poskytovania dopravných služieb.
 
Podľa § 38 ods. 1 zákona za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia uloží úrad podnikateľovi pokutu do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.