Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil vstup skupiny Ribera Salud, S.A., do spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 26. 07. 2017 koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku SP PDG: Pro Diagnostic Group, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava (ďalej len „PDG“), do ktorého bude začlenený podnikateľ NEPHROS, s.r.o., Hliny 1418/10, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 312 541 (ďalej len „NEPHROS“) a nad ktorým spoločnú kontrolu získavajú podnikatelia Ribera Salud, S.A., Avenida de las Cortes Valencianas č. 58, budova Sorolla Center, kancelária 1104, 46015 Valencia, Španielske kráľovstvo, DIČ: A03681186 (ďalej len „Ribera Salud“) a  Pro Partners Holding, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 47 257 521 (ďalej len „PPH“).
 
Pred koncentráciou bol podnikateľ PDG spoločne kontrolovaný podnikateľom PPH a ďalším podnikateľom.
 
Podnikateľ Ribera Salud zastrešuje spoločnosti poskytujúce ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť (všeobecnú aj špecializovanú), pričom zameriava sa na integrované riadenie zdravotných a sociálnych služieb a vývoj nových modelov zdravotnej starostlivosti, hlavne prostredníctvom rozvoja verejno-súkromných partnerstiev. Podnikateľ Ribera Salud ani skupina jeho spoločností nevykonávajú žiadne podnikateľské aktivity na území Slovenskej republiky.
 
Podnikateľ PPH je investičnou holdingovou spoločnosťou a materskou spoločnosťou skupiny Pro Partners zastrešujúcou dcérske spoločnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí v regióne strednej a východnej Európy, a to najmä v sektore private equity, nehnuteľností a financií.
 
Podnikateľ PDG ako cieľová spoločnosť zastrešuje skupinu spoločností poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v oblasti rádiológie a nukleárnej medicíny (magnetická rezonancia, PET/CT, röntgen, ultrasonografia) v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. V Slovenskej republike poskytuje tieto služby prostredníctvom nasledujúcich spoločností:
  • Dr. MAGNET, s.r.o., (prevádzkuje dve pracoviská magnetickej rezonancie v Bratislave: Kramáre a Ružinov, v spolupráci so spoločnosťou BIONT, a.s., aj projekt PET/CT centrum),
  • Medicína Nové Zamky, spol. s r.o., (prevádzkuje dve pracoviská magnetickej rezonancie: v Nových Zámkoch a v Leviciach),
  • MR Žilina, s.r.o., (prevádzkuje pracovisko magnetickej rezonancie v Žiline), 
  • MR Poprad, s.r.o., (prevádzkuje pracovisko magnetickej rezonancie v Poprade),
  • Pro Magnet, spol. s r.o., (prevádzkuje dve pracoviská magnetickej rezonancie: v Prešove a v Košiciach),
  • Pro RTG, s.r.o., (prevádzkuje pracovisko Mýtna v Bratislave zamerané na oblasť rádiológie – poskytuje vyšetrenia CT, USG a röntgen).  
 
Podnikateľ NEPHROS nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, nevykonáva ani kontrolu nad inými spoločnosťami a ani nedrží minoritné podiely v iných spoločnostiach.
 
Na základe informácií uvádzaných v oznámení, najmä zohľadnením toho, že na území Slovenskej republiky skupina Ribera Salud nepôsobí priamo a ani nepriamo a že podnikateľ NEPHROS nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, úrad zistil, že predmetnou koncentráciou nedochádza k negatívnym horizontálnym a ani k negatívnym ne-horizontálnym účinkom na podmienky hospodárskej súťaže, pričom neboli identifikované žiadne kooperatívne účinky vytvorenia SP PDG.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 08. 2017.