Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada úradu potvrdila rozhodnutie o účasti spoločnosti Siemens Aktiengesellschaft Österreich na dohode obmedzujúcej súťaž

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) na základe rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (č.k. 5Sžhpu/1/2014 zo dňa 28. 4. 2016) v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (č.k. 1S 182/2009-453 zo dňa 6. 8. 2014) opätovne rozhodovala o účasti spoločnosti Siemens Aktiengesellschaft Österreich so sídlom Siemensstrasse 92, A – 1210 Viedeň, Rakúsko na dohode obmedzujúcej súťaž a dňa 15. 6. 2017 vydala rozhodnutie č. 190/2017/ODK-2017/KH/R/2/017, ktorým potvrdila správnosť prvostupňového rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
 
Spoločnosť Siemens Aktiengesellschaft Österreich sa podľa ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení § 4 ods. 3 písm. a), b), c) a f) zákona o ochrane hospodárskej súťaže dopustila porušenia zákona svojou účasťou na dohode obmedzujúcej súťaž. Jej účastníci navzájom koordinovali svoje správanie na relevantnom trhu výroby a predaja zapuzdrených, plynom izolovaných spínacích zariadení (GIS) pre aplikácie 72 kV a vyššie na území Slovenskej republiky, a to určovaním cien, rozdelením trhu, udržiavaním stabilnej úrovne trhových podielov na základe vopred odsúhlasených kvót, vzájomným obmedzovaním sa pri uzatváraní licenčných zmlúv s tretími osobami a koluzívnym správaním v procese verejného obstarávania.
 
Rada úradu považovala úradom uloženú pokutu za neprimeranú spáchanému porušeniu ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže a preto zmenila výšku pokuty uloženej spoločnosti na 132 770 eur.
 
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 7. 2017.