Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR uložil pokuty v oblasti leteckého meračského snímkovania a produktov leteckej fotogrametrie

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) vydal dňa 23. 08. 2017 rozhodnutie, ktorým dvom podnikateľom pôsobiacim na trhu výroby, distribúcie a predaja tovarov a služieb v oblasti leteckého meračského snímkovania a produktov leteckej fotogrametrie uložil pokuty v celkovej výške 128 653 eur.
 
Zo zistení úradu vyplýva, že podnikatelia v rokoch 2005 až 2013 koordinovali svoje aktivity na relevantnom trhu, a to v súvislosti s určením cien a iných obchodných podmienok výroby, distribúcie a predaja produktov, ako aj v súvislosti s rozdelením trhu, a to na účely výroby produktov fotogrametrie a ich následnej distribúcie.
 
Podnikatelia sa v tomto období taktiež dohadovali na spoločnom postupe voči zákazníkom v priebehu verejných obstarávaní a obchodných verejných súťaží, či iných obdobných súťaží. V dôsledku takéhoto konania podnikateľov boli poškodení ich zákazníci, ktorými boli aj viaceré subjekty z verejného sektora.
 
Zo získaných podkladov a informácií vyplynulo, že podnikatelia navzájom komunikovali, vymieňali si informácie, a tak svoj postup na trhu koordinovali. Účelom tejto koordinácie bolo, aby jednotlivé zákazky získal vopred určený podnikateľ, spravidla v nadväznosti na rozdelenie zákazníkov medzi podnikateľov a aby zhodným zákazníkom, resp. v súvislosti so zhodnými projektmi predložili obaja podnikatelia rovnaké alebo aspoň podobné cenové ponuky.
 
Konanie podnikateľov bolo vyhodnotené úradom ako dohoda obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
Zároveň úrad za uvedené konanie uložil podnikateľom zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia.
 
Rozhodnutie úradu nie je právoplatné. Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastníci konania môžu podať rozklad, v tejto fáze úrad neuvádza ďalšie podrobnosti o predmetnom rozhodnutí.