Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada úradu vydala rozhodnutie o dohodách týkajúcich sa predaja osobných motorových vozidiel značky Škoda

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) vydala dňa 25. 8. 2017 rozhodnutie, ktorým zmenila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov, zo dňa 11. 9. 2015.
 
Rada úradu znížila výšky pokút, ktoré prvostupňový orgán uložil jednotlivým podnikateľom za účasť na dohodách v procese verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaže, ktoré mali za cieľ obmedzenie hospodárskej súťaže na trhu predaja nových osobných motorových vozidiel značky Škoda na území Slovenskej republiky. Toto protisúťažné konanie sa dialo prostredníctvom priameho alebo nepriameho určenia cien tovaru, rozdelenia trhu a koluzívneho správania sa, v dôsledku čoho podnikatelia koordinovali svoje správanie v procese verejného obstarávania a verejnej obchodnej súťaže.
 
Rada úradu svojim rozhodnutím uložila podnikateľom nasledujúce sankcie:
  • podnikateľovi DANUBIASERVICE, a.s., pokutu vo výške 43 893 eur,
  • podnikateľovi BOAT, a.s., pokutu vo výške 23 009 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka od právoplatnosti konečného rozhodnutia,
  • podnikateľovi Autoprofit, s.r.o., pokutu vo výške 25 228 eur,
  • podnikateľovi Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., pokutu vo výške 60 599 eur,
  • podnikateľovi ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., pokutu vo výške 51 719 eur,
  • podnikateľovi Todos Bratislava, s.r.o., pokutu vo výške 6 117 eur,
  • podnikateľovi IMPA Bratislava, a.s., pokutu vo výške 108 660 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia.
Trom z pokutovaných účastníkov konania bola výška pokuty znížená na základe uplatnenia programu zhovievavosti (leniency) a súčasne všetkým účastníkom konania s výnimkou spoločnosti IMPA Bratislava, a.s, bola výška pokuty znížená na základe úspešného procesu urovnania, v rámci ktorého títo podnikatelia priznali svoju účasť na porušení tak, ako bolo zistené správnymi orgánmi v rámci správneho konania.
 
V prípade dvoch zo šestnástich dohôd posudzovaných prvostupňovým orgánom došlo k zastaveniu konania podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane hospodárskej súťaže, pretože dôvod na konanie odpadol.
 
Správnosť zvyšnej časti prvostupňového rozhodnutia Rada úradu potvrdila.
 
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 9. 2017.