Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR spracoval podnet týkajúci sa podmienok v oblasti elektroenergetiky

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) dostal podnet týkajúci sa niektorých podmienok v oblasti elektroenergetiky. Úrad sa oboznámil s namietanými podmienkami na trhu a so zistenými skutočnosťami sa v rámci súťažnej advokácie predseda úradu obrátil na ministra hospodárstva Slovenskej republiky a predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
 
V zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu“), bol vytvorený inštitút Rámcovej distribučnej zmluvy. Rámcová distribučná zmluva znamená, že dodávateľ elektriny má s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy uzatvorenú jednu zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, avšak reálne je predmetom distribúcia elektriny do všetkých odberných miest.
 
Podľa Pravidiel trhu dodávatelia energie sú prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy zaradení do jednotlivých kreditných skupín a podľa zaradenia do jednotlivých skupín platia regionálnym prevádzkovateľom distribučných sústav zálohy na distribučné poplatky v rôznej výške. Vzhľadom na nastavenie Rámcovej distribučnej zmluvy, ak je jedno odberné miesto v omeškaní viac ako 3 dni, dodávateľ energií bude so všetkými odbernými miestami zaradený do nižšej kreditnej skupiny (ak nepríde k skoršiemu uhradeniu záväzkov dodávateľom). Čím je kreditná skupina nižšia, tým sú platobné podmienky horšie. To znamená, že ak dodávateľovi energie nezaplatí jedna fyzická osoba a dodávateľ neuhradí poplatky (ktoré mu ešte neboli uhradené fyzickou osobou) za toto odberné miesto distribučnej spoločnosti, bude tento dodávateľ preradený do kreditnej skupiny s horšími podmienkami, ktoré sa však už pre tohto dodávateľa budú vzťahovať aj na všetkých ostatných odberateľov, ktorí riadne platia za dodanú elektrinu.
 
Ďalšou z podmienok vyplývajúcich z Rámcovej distribučnej zmluvy  je, že ak dodávateľ elektriny je opakovane v omeškaní so zaplatením platby za distribúciu elektriny a  prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy ju neuhradí ani v dodatočnej lehote 7 dní, dodávateľovi elektriny hrozí ukončenie podnikania v tejto oblasti - aktiváciou režimu dodávky poslednej inštancie. Teda samotní dodávatelia elektriny musia za neplatičov uhrádzať platby v čase splatnosti a v prípade včasného neodoslania platieb im hrozia sankcie až strata spôsobilosti dodávať elektrinu koncovým odberateľom (tak, ako je uvedené vyššie), ktorí riadne platia za dodanú elektrinu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že možnosť finančnej kompenzácie, resp. odpojenia dodávateľom elektriny vo vzťahu k neplatičom v segmente domácnosť a malý podnik je obmedzená, resp. časovo náročnejšia.
 
Obdobne je nastavená aj Zmluva o zúčtovaní odchýlky, ktorá sa uzatvára medzi OKTE, a.s., a dodávateľmi elektriny. Prevádzkový poriadok spoločnosti OKTE, a.s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví stanovuje povinnosť hodnotenia kreditného rizika dodávateľa elektriny. Dodávatelia elektriny majú v zmysle uvedeného povinnosť zložiť adekvátnu zálohu a platiť zálohové platby vo výške 80, resp. 100 % týchto platieb. Spoločnosť OKTE, a.s., je oprávnená čerpať prostriedky z poskytnutej finančnej zábezpeky v prípade vzniku omeškania subjektu zúčtovania s úhradou akýchkoľvek splatných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o zúčtovaní odchýlky. Neposkytnutie finančnej zábezpeky, prípadne nedoplnenie finančnej zábezpeky na požadovanú úroveň po čerpaní prostriedkov z finančnej záruky sa považuje za podstatné porušenie zmluvy oprávňujúce OKTE, a.s., odstúpiť od Zmluvy o zúčtovaní odchýlky. Ide teda o hrozbu ukončenia Zmluvy o zúčtovaní odchýlky zo strany OKTE, a.s., pre omeškanie čo i len jedného odberného miesta, v spojení s hrozbou aktivácie inštitútu dodávky poslednej inštancie.
 
Všetky uvádzané podmienky sa javia ako prísne, pričom vytvárajú zabezpečovacie a sankčné nástroje, ktoré minimalizujú hrozbu vzniku omeškania s úhradou záväzkov dodávateľov elektriny. Ak i len jedno odberné miesto je opakovane v omeškaní s platbami, celé finančné riziko znáša dodávateľ elektrickej energie. Zároveň hrozí, že odberné miesta predmetného dodávateľa prepadnú v rámci dodávky poslednej inštancie určenému dodávateľovi poslednej inštancie, a teda predmetný dodávateľ skončí s podnikateľskou činnosťou v rámci dodávok elektrickej energie.
 
Navyše dodávatelia elektriny vyberajú od odberateľov elektriny poplatky, ktoré ďalej posielajú prevádzkovateľom distribučných sústav a OKTE, a.s., pričom za tieto inkasné činnosti nemajú nárok na žiadnu odplatu. Avšak OKTE, a.s., ktorý fakturované platby následne prerozdeľuje, má za túto službu nárok na primeraný zisk. V tejto súvislosti je na zváženie, či je primerané získavať finančnú kompenzáciu za prerozdeľovanie vybratých finančných prostriedkov a teda, či principiálne rovnaká činnosť by mala byť upravená rovnako.
 
Súťažné prostredie na maloobchodnom trhu s elektrinou je aj po rokoch od liberalizácie slabo rozvinuté. Zistené skutočnosti naznačujú, že niektoré z bariér trhu môžu mať legislatívno/systémový charakter nastavený v minulosti. V tomto prípade by odstránenie prísnych podmienok voči obchodníkom s elektrinou napomohlo konkurencii v elektroenergetike na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené úrad, v záujme rozvoja efektívneho konkurenčného prostredia, navrhuje prehodnotiť rovnomernejšie rozdelenie kreditného rizika medzi všetkých účastníkov trhu s elektrinou.
 
Zároveň úrad upozorňuje na prerokovanie materiálu č. LP/2017/592 k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. Jedným z cieľov Európskej komisie je aj ukončenie cenovej regulácie na maloobchodnom trhu v oblasti dodávky elektriny. Ak by iniciatíva Európskej komisie bola úspešná, regulácia maloobchodného trhu s elektrinou v Slovenskej republike by musela byť do roku 2020 ukončená. V takej situácii budú kľúčovú úlohu zohrávať práve náklady účastníkov trhu, ktoré sú ovplyvňované aj legislatívnym/systémovým nastavením a požiadavkami v konkrétnych podmienkach Slovenskej republiky. Z tohto hľadiska si táto oblasť zaslúži náležitú pozornosť, aby po prípadnom ukončení cenovej regulácie mohli koncoví zákazníci profitovať nielen z intenzívnej hospodárskej súťaže, ale aj zo súťaže, ktorá nebude zaťažená nedôvodnými nákladmi a povedie k čo najnižšej možnej cene pre spotrebiteľa. Uvedené platí aj v súčasnosti, bez ohľadu na existenciu cenovej regulácie.