Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu DATART a hej.sk

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 13. 09. 2017 koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľa GFP Limited, Normanské ostrovy (ďalej len „GFP“) a podnikateľa HP Invest, a.s., Česká republika (ďalej len „HPI“) nad podnikateľom HP TRONIC-prodejny elektro, a.s., Česká republika (ďalej len „HPT“) a tým nepriamo aj nad podnikateľom DATART INTERNATIONAL, a.s., Česká republika (ďalej len „DATART“).
 
Podnikateľ GFP je generálnym partnerom fondu Genesis Private Equity Fund III L. P., Normanské ostrovy („GPEF III“), ktorý sa špecializuje na rastový kapitál, financovanie akvizícií a financovanie skupovania podielov v malých a stredných podnikoch. Pritom drží podiely v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja pre farmaceutické firmy, v oblasti mediálnych služieb, reklamy a promo aktivít a v oblasti merchandisingu a mystery shoppingu. Pri posúdení dopadov predmetnej koncentrácie úrad prihliadal aj na aktivity fondu GPEF II, ktorého portfóliové spoločnosti pôsobia v oblasti dodávok telekomunikačných technológií, v oblasti poskytovania servisu v stravovaní a v oblasti vývoja showroomov a interiérov.
 
Podnikateľ HPI stojí na čele ekonomickej skupiny HP Invest. Spoločnosti zo skupiny HP Invest pôsobia v oblasti predaja elektroniky (najmä domácich spotrebičov, spotrebnej elektroniky, ale aj počítačov a mobilných telefónov) v krajinách V4.
 
Podnikateľ HPT je pred koncentráciou výlučne kontrolovaný spoločnosťou HPI. Na území Slovenskej republiky pôsobí prostredníctvom spoločnosti ELEKTROSPED, a. s., Bratislava, ktorá sa zameriava na maloobchodný predaj spotrebného tovaru z oblasti spotrebnej elektroniky, domácich spotrebičov a prístrojov, fototechniky a výpočtovej techniky prostredníctvom e-shopu hej.sk (pred spojením s hej.sk aj prostredníctvom e-shopu obchodny-dom.sk). Skupina HPI pôsobí na území Slovenskej republiky aj ako veľkoobchodný dodávateľ prostredníctvom spoločnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., ktorá nepriamo kontroluje spoločnosť ETA - Slovakia, spol. s r.o., Bratislava. Tá pôsobí na území Slovenskej republiky ako zástupca značky ETA aj značiek GoGEN, Goddess, Gallet, JVC, Huyndai a Valera.
 
Podnikateľ DATART pôsobí v oblasti maloobchodného predaja elektroniky prostredníctvom kamenných predajní a internetu. Na území Slovenskej republiky pôsobí prostredníctvom DATART INTERNATIONAL, a.s., - organizačná zložka, Bratislava, ktorá prevádzkuje 12 kamenných predajní a e-shop www.datart.sk.
 
Predmetná koncentrácia pozostáva z dvoch vzájomne prepojených a podmienených transakcií. Prvá transakcia spočíva v zmene kontroly nad spoločnosťou DATART, a to zo spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu podnikateľa HPT nad spoločnosťou DATART. Súčasne dôjde k druhej transakcii, ktorá spočíva v nepriamom nadobudnutí podielu v podnikateľovi HPT podnikateľom GFP. Predmetným prevodom akcií dôjde k vzniku spoločnej kontroly HPI a GFP nad podnikateľom HPT a tým nepriamo aj nad podnikateľom DATART.
 
Aktivity účastníkov koncentrácie sa prekrývajú v oblasti maloobchodného predaja elektroniky, pričom k prekrytiu dochádza medzi aktivitami podnikateľa HPT prostredníctvom hej.sk a podnikateľa DATART. Úrad preskúmal dané horizontálne prekrytie aktivít vo viacerých alternatívach vymedzených relevantných trhov (napr. v členení podľa tovarových skupín, v členení podľa spôsobu predaja) a vychádzajúc zo zistených skutočností skonštatoval, že predmetná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy, a to v prípade ktorejkoľvek z alternatív vymedzenia relevantného trhu.
 
Úrad tiež posudzoval dopady koncentrácie v súvislosti s vertikálnym vzťahom veľkoobchodu a maloobchodu v oblasti predaja elektroniky. Vychádzajúc z predložených podkladov a informácií a vzhľadom na rozsah veľkoobchodnej činnosti ekonomickej skupiny podnikateľa HPI na území Slovenskej republiky, úrad neidentifikoval súťažné obavy vyplývajúce z takéhoto vertikálneho prepojenia.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 09. 2017.