Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada úradu potvrdila rozhodnutie o karteloch podnikateľov na trhu so stravovacími a benefitnými poukážkami

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) potvrdila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov, č. 2016/KH/1/1/004 z 11. 02. 2016, ktorým piatim podnikateľom pôsobiacim na trhu emitovania, distribúcie a predaja stravovacích poukážok a benefitných poukážok, vrátane poskytovania služieb s tým súvisiacich, uložil pokutu za dve kartelové dohody.
 
Rada úradu potvrdila závery prvostupňového orgánu o tom, že podnikatelia DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, Edenred Slovakia, s.r.o., Bratislava, LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., SODEXO PASS SR, s.r.o., Bratislava a VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava sa dopustili dvoch protisúťažných konaní:
  • kartelovej dohody spočívajúcej v rozdelení trhu a
  • kartelovej dohody spočívajúcej v limitácii maximálneho počtu stravovacích poukážok prijímaných v obchodných reťazcoch.
Rozhodnutím Rady úradu boli potvrdené pokuty pre jednotlivých podnikateľov v nasledujúcich výškach:
  • DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina - 486 158 eur,
  • Edenred Slovakia, s. r. o., Bratislava - 845 237 eur,
  • LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava - 1 127 401 eur,
  • SODEXO PASS SR, s. r. o., Bratislava - 20 307 eur,
  • VAŠA Slovensko, s. r. o., Bratislava - 503 248 eur.
 
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 10. 2017. Voči tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu domáhať preskúmania rozhodnutia súdom.
 
V súlade s § 38 zákona o ochrane hospodárskej súťaže v znení účinnom od 18. 04. 2016 bol vo vyššie uvedenom rozhodnutí udelený podnikateľom zákaz zúčastňovať sa verejného obstarávania na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia.
 
Konečným rozhodnutím sa rozumie buď rozhodnutie úradu, voči ktorému nebola podaná žaloba alebo ju nie je možné podať alebo rozhodnutie, voči ktorému bola podaná žaloba a tá bola následne zamietnutá alebo v predmetnej veci bolo zastavené súdne konanie. 
 
Ukladanie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní je obligatórnou súčasťou rozhodnutia o dohode obmedzujúcej súťaž formou kolúzie vo verejnom obstarávaní alebo obdobnej súťaži. Štandardná dĺžka zákazu sú 3 roky. Zákon však ustanovuje dve výnimky – úspešnému leniency žiadateľovi úrad takýto zákaz neukladá vôbec a podnikateľovi, ktorý využije inštitút urovnania, úrad uloží zákaz na 1 rok. Táto lehota plynie od tzv. konečného rozhodnutia.
 
Keďže v tomto prípade účastníkom konania ešte plynie lehota na podanie žaloby voči rozhodnutiu úradu, nie je zrejmé, či je možné voči niektorým účastníkom konania toto rozhodnutie považovať za konečné.