Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Východoslovenská energetika Holding, a.s., a ČEZ Slovensko, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 23. 11. 2017 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Východoslovenská energetika Holding, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ďalej len „VSEH“) nad časťou podnikateľa ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava (ďalej len „ČEZ“).
 
Spoločnosť VSEH vlastnia Slovenská republika a skupina RWE, pričom nepriamu výlučnú kontrolu nad ňou vykonáva spoločnosť RWE AG. Skupina RWE pôsobí na Slovensku v oblasti energetiky predovšetkým cez skupinu VSE, do ktorej patrí spoločnosť VSEH, jej materské a dcérske spoločnosti (ďalej len „skupina nadobúdateľa“). Skupinu tvoria elektroenergetické spoločnosti, ktoré sú v obmedzenom rozsahu aktívne na trhu výroby a veľkoobchodnej dodávky elektriny – VSE Ekoenergia, s.r.o., a Bioplyn Rozhanovce, s.r.o., v oblasti distribúcie elektriny – Východoslovenská distribučná, a. s., (ďalej len „VSD“), v dodávke elektriny – Východoslovenská energetika, a. s., (ďalej len „VSE“) a zemného plynu – innogy Slovensko, s.r.o. Zároveň VSEH poskytuje zdieľané služby v oblasti personalistiky, poradenstva, finančných služieb, IT služieb a pod. pre svoje dcérske spoločnosti.
 
Nadobúdaná časť podnikateľa ČEZ s názvom „Domácnosti“ (ďalej len „Domácnosti ČEZ“) vykonáva výlučne činnosť spočívajúcu v maloobchodnej dodávke elektriny a plynu domácnostiam na Slovensku.
 
Vo vzťahu k súťažnému posúdeniu koncentrácie úrad zistil, že medzi aktivitami účastníkov koncentrácie a ich ekonomickými skupinami dochádza k horizontálnemu prekrytiu aj k nehorizontálnemu prepojeniu. Vzhľadom na aktivity účastníkov koncentrácie sa úrad sústredil najmä na posúdenie
  • horizontálneho prekryvu v oblasti dodávok plynu pre domácnosti,
  • horizontálneho prekryvu v oblasti dodávok elektriny pre domácnosti,
  • vertikálneho prepojenia – výroba/veľkoobchod s plynom a maloobchodné dodávky plynu (domácnostiam),
  • vertikálneho prepojenia – výroba/veľkoobchod s elektrinou a maloobchodné dodávky elektriny (domácnostiam),
  • distribúcia elektriny a maloobchodné dodávky elektriny (domácnostiam).

Úrad samostatne posudzoval oblasť dodávok elektriny, ako aj zemného plynu, pričom v prípade tejto koncentrácie nebolo potrebné bližšie sa venovať konglomerátnym účinkom.
 
Úrad posúdil vertikálne dôsledky predmetnej koncentrácie vo vyššie uvedených súvislostiach, a to z hľadiska možného zamedzenia prístupu k odberateľom a zamedzenia prístupu k vstupom, pričom nezistil negatívne dopady koncentrácie vyplývajúce z týchto vertikálnych vzťahov.  
 
Pri posúdení horizontálneho prekrytia v oblasti dodávok plynu domácnostiam v Slovenskej republike úrad zistil, že vzhľadom na prírastok podielu skupiny VSE v dôsledku akvizície Domácnosti ČEZ a taktiež vzhľadom na postavenie a charakter konkurentov v tejto oblasti, bude skupina nadobúdateľa aj naďalej vystavená súťaži na predmetnom trhu.
 
Pokiaľ ide o horizontálne prekrytie v oblasti dodávok elektriny domácnostiam, úrad posudzoval dve alternatívy. Zvažoval účinky koncentrácie jednak v prípade vymedzenia priestorového relevantného trhu ako celého územia SR a jednak v prípade jeho lokálneho vymedzenia oblasťami „tradičného“ pôsobenia jednotlivých energetických podnikov. Sústredil sa pritom najmä na región východného Slovenska, t. j. oblasť „tradičného“ pôsobenia skupiny nadobúdateľa (ďalej len „východné Slovensko“). V prípade vymedzenia národného trhu platia obdobné predpoklady ako v prípade dodávok plynu. Pokiaľ ide o lokálnu alternatívu trhu, v oblasti svojho „tradičného“ pôsobiska je skupina nadobúdateľa, prostredníctvom VSE, jednoznačne najvýznamnejší hráč. Na druhej strane, podiel Domácnosti ČEZ na východnom Slovensku je minimálny, pričom úrad tiež vzal do úvahy pomer každoročnej straty zákazníkov VSE a mieru prírastku v dôsledku akvizície Domácnosti ČEZ. Rovnako tiež vzal do úvahy skutočnosti, ktoré poukazovali na iných konkurenčných hráčov ako Domácnosti ČEZ, ku ktorým odchádzali zákazníci v tomto regióne a ktorí boli považovaní za strategických konkurentov. Z týchto dôvodov úrad dospel k záveru, že uvedený horizontálny prekryv nespôsobí zníženie účinnej súťaže pri žiadnej z priestorových alternatív trhu, pričom geografickú definíciu trhu nebolo potrebné uzavrieť.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 11. 2017.