Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Fitzroy Merger Co a Ferrara Candy Company Holdings, Inc.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 13. 11. 2017 zastavil správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá mu bola oznámená ako zlúčenie spoločnosti Ferrara Candy Company Holdings, Inc., USA (ďalej len „Ferrara“) so spoločnosťou Fitzroy Merger Co, USA (ďalej len „Fitzroy“), pričom v dôsledku zlúčenia zanikne Fitzroy a nástupníckou spoločnosťou sa stane Ferrara. Spoločnosť Fitzroy je novovzniknutou spoločnosťou a nepriamo výlučne kontrolovaná spoločnosťou CTH Invest S.A., Belgicko (ďalej len „CTH Invest“).
 
Vychádzajúc z predložených podkladov a informácií a v rámci toho z popisu transakcie, úlohy a charakteru spoločnosti Fitzroy, úrad dospel k záveru, že podstatou predmetnej koncentrácie je získanie nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa CTH Invest nad podnikateľom Ferrara. Čiže táto koncentrácie nespočíva v zlúčení podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“), ale v získaní kontroly podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona. Úrad zistil, že pri takto definovanej koncentrácii nie sú splnené obratové kritériá podľa § 10 ods. 1 zákona a teda nepodlieha kontrole úradu.
 
Dôvod na konanie v prípade tejto koncentrácie teda nebol daný a preto úrad zastavil správne konanie.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 11. 2017.