Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Ningbo Jihong Investment Co., Ltd, a GRAMMER Aktiengesellschaft

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 27. 11. 2017 schválil koncentráciu spočívajúcu v zámere získať nepriamu výlučnú kontrolu podnikateľa Ningbo Jihong Investment Co., Ltd, Čínska ľudová republika (ďalej len „Ningbo“) nad podnikateľom GRAMMER Aktiengesellschaft, Nemecká spolková republika (ďalej len „Grammer“).
 
Podnikateľ Ningbo patrí do ekonomickej skupiny pani Wu Bifeng (ďalej len „skupina oznamovateľa“). Skupina oznamovateľa sa okrem iného zaoberá výrobou automobilových dielov pre sedadlové systémy osobných automobilov, najmä však výskumom, vývojom, výrobou a predajom opierok hlavy, kovových konštrukcií opierok hlavy a lakťových opierok rúk pre osobné automobily.
 
Nadobúdaný podnikateľ Grammer a jeho dcérske spoločnosti (ďalej len „skupina Grammer“) sa okrem iného zaoberajú vývojom a výrobou automobilových komponentov a systémov interiérov automobilov, ako aj sedadiel vodičov a spolujazdcov pre terénne vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy a vlaky. Hlavnými produktmi skupiny Grammer v automobilovom sektore sú opierky hlavy a lakťové opierky rúk pre osobné automobily, sedadlá pre úžitkové vozidlá a ďalšie vnútorné komponenty.
 
Podnikateľské činnosti skupiny oznamovateľa a skupiny Grammer sa horizontálne prekrývajú v oblasti výroby a predaja opierok hláv a lakťových opierok pre osobné automobily. Na Slovensku však skupina oznamovateľa nepôsobí. Vychádzajúc zo zistených skutočností, hlavne vzhľadom na geografické rozloženie aktivít skupiny oznamovateľa a skupiny Grammer, koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy v dôsledku horizontálnych prekrytí.
 
Medzi aktivitami skupiny oznamovateľa a skupiny Grammer zároveň existuje vertikálne prepojenie, keďže skupina oznamovateľa vyrába kovové konštrukcie opierok hláv pre osobné automobily, ktoré dodáva celosvetovo, vrátane Európy, a skupina Grammer vyrába opierky hláv pre osobné automobily. Vychádzajúc z predložených podkladov a informácií o trhovej štruktúre, vzhľadom na charakter konkurentov a tiež s ohľadom na rozsah činnosti skupiny oznamovateľa v Európe a na Slovensku, úrad neidentifikoval súťažné obavy vyplývajúce z takéhoto vertikálneho prepojenia.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 12. 2017.