Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR rozhodla o karteli v oblasti leteckého meračského snímkovania a produktov leteckej fotogrametrie

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) rozhodnutím zo dňa 27. 11. 2017 zmenila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov, (ďalej len „úrad“) zo dňa 23. 08. 2017. Úrad ním uložil podnikateľom EUROSENSE, s.r.o., Bratislava a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica pôsobiacim na trhu výroby, distribúcie a predaja tovarov a služieb v oblasti leteckého meračského snímkovania a produktov leteckej fotogrametrie pokuty v celkovej výške 128 653 eur.
 
Na základe námietok predložených v rozkladoch, ako aj komplexného posúdenia prípadu dospela Rada úradu k záveru, že prvostupňový orgán neposúdil konanie uvedených podnikateľov správne.
 
Konanie podnikateľov spočívalo v nastavení systému úzkej spolupráce na trhu výroby, distribúcie a predaja tovarov a služieb v oblasti leteckého meračského snímkovania a produktov leteckej fotogrametrie, pričom základ tejto spolupráce spočíval v autorskoprávnej zmluve o spojení diel. Úrad dospel k záveru, že samotná zmluva nepredstavuje zakázanú dohodu a posudzoval len faktické správanie podnikateľov na trhu spočívajúce v koordinácii cenovej politiky a ostatných podmienok predaja produktov, rozdelení zákazníkov a spoločnom postupe v priebehu verejných obstarávaní a obchodných verejných súťaží, či iných obdobných súťaží.
 
Rada úradu dospela k záveru, že v tomto prípade nemožno oddeliť posúdenie zmluvy od konania podnikateľov, ktoré sa realizovalo na jej základe a ich spoluprácu je potrebné posúdiť komplexne. Po posúdení dospela Rada úradu k záveru, že správanie oboch podnikateľov, počnúc uzavretím zmluvy o spojení diel, vrátane faktického správania sa oboch podnikateľov na trhu, je dohodou obmedzujúcou súťaž a z tohto dôvodu zmenila rozhodnutie úradu.
 
Napriek zmene opisu protiprávneho konania Rada úradu dospela k záveru, že pokuty, ktoré uložil prvostupňový orgán sú primerané a zákonné a so závermi úradu sa v tejto časti stotožnila. Pokuty boli uložené v nasledujúcich výškach: 
  • EUROSENSE, s.r.o.: 124 947 eur,
  • GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.: 3 706 eur.
Rada úradu potvrdila tiež záver úradu o tom, že obom podnikateľom je dôvodné uložiť zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia.
 
Konečným rozhodnutím sa rozumie buď rozhodnutie úradu, voči ktorému nebola podaná žaloba alebo ju nie je možné podať alebo rozhodnutie, voči ktorému bola podaná žaloba a tá bola následne zamietnutá alebo v predmetnej veci bolo zastavené súdne konanie. 
 
Ukladanie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní je obligatórnou súčasťou rozhodnutia o dohode obmedzujúcej súťaž formou kolúzie vo verejnom obstarávaní alebo obdobnej súťaži. Štandardná dĺžka zákazu sú 3 roky. Zákon však ustanovuje dve výnimky – úspešnému leniency žiadateľovi úrad takýto zákaz neukladá vôbec a podnikateľovi, ktorý využije inštitút urovnania úrad uloží zákaz na 1 rok. Táto lehota plynie od tzv. konečného rozhodnutia.
 
Keďže v tomto prípade účastníkom konania ešte plynie lehota na podanie žaloby voči rozhodnutiu úradu, nie je zrejmé, či je možné toto rozhodnutie považovať za konečné. 
 
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 12. 2017.