Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil zmenu kontroly podnikateľa Energetický a průmyslový holding, a.s., nad podnikateľom Pozagas, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 27. 11. 2017 schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene spoločnej kontroly podnikateľa Energetický a průmyslový holding, a.s., Česká republika (ďalej len „EPH“) na výlučnú kontrolu nad podnikateľom Pozagas, a.s., (ďalej len „Pozagas“).
 
Skupina EPH pôsobí prostredníctvom svojich dcérskych spoločností najmä v nasledujúcich oblastiach: plynárenstvo (preprava, distribúcia, uskladňovanie a maloobchodné dodávky zemného plynu veľkým a malým priemyselným zákazníkom a domácnostiam, ťažba prírodných uhľovodíkov a ich veľkoobchodné dodávky vrátane veľkoobchodných dodávok zemného plynu), elektroenergetika (distribúcia elektriny, maloobchodné dodávky elektriny veľkým a malým priemyselným zákazníkom a domácnostiam, výroba a veľkoobchodné dodávky elektriny, podporné služby), teplárenstvo (výroba a dodávky tepla), ťažba uhlia, odpadové hospodárstvo. Úrad sa sústredil na tie aktivity skupiny EPH, ktoré majú alebo môžu mať horizontálny alebo vertikálny (resp. iný ne-horizontálny) vzťah k aktivitám nadobúdaného subjektu Pozagas. Na základe vzťahov kontroly patria do skupiny EPH okrem iných aj nasledujúce spoločnosti, prostredníctvom ktorých podnikateľ EPH pôsobí v oblasti plynárenstva na území SR: NAFTA, a.s., Bratislava (ďalej len „Nafta“),  Pozagas, SPP Infrastructure, a. s., Bratislava, eustream, a.s., Bratislava, SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, SPP Storage, s.r.o., Praha 8, EP ENERGY TRADING, a.s., Praha,  EP Commodities, a.s., Praha, SE Predaj, s.r.o., Bratislava, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (ďalej len „skupina oznamovateľa“). Podnikateľ Pozagas pôsobí v oblasti uskladňovania zemného plynu.
 
Z uvedeného vyplýva, že tak skupina oznamovateľa (prostredníctvom spoločnosti Nafta a SPP Storage), ako aj nadobúdaný podnikateľ pôsobia v oblasti uskladňovania zemného plynu, pričom skupina oznamovateľa pôsobí tiež v ďalších súvisiacich oblastiach, predovšetkým v plynárenstve. V predmetnom prípade existujú teda horizontálne prekrytia vo vzťahu k uskladňovaniu zemného plynu v podzemných zásobníkoch a tiež ne-horizontálne vzťahy vzhľadom na aktivity skupiny EPH vo vzťahu k uskladňovaniu zemného plynu v podzemných zásobníkoch.
 
Predovšetkým bolo z hľadiska súťažného potrebné posúdiť charakter predmetnej koncentrácie, keďže v tomto prípade dochádza k zmene spoločnej kontroly podnikateľa EPH a podnikateľa GDF INTERNATIONAL na výlučnú kontrolu podnikateľa EPH nad podnikateľom Pozagas. Od výsledkov tohto posúdenia sa odvíjala možnosť a potreba hlbšieho zisťovania a analyzovania komplexných trhových informácií. 
V  prípade koncentrácií spočívajúcich v zmene kvality kontroly – zo spoločnej na výlučnú - sa vychádza zo skutočnosti, že účastník koncentrácie, ktorý získava výlučnú kontrolu (skupina oznamovateľa) uplatňoval svoj vplyv nad nadobúdaným podnikateľom už pred koncentráciou ako jeden zo spoločne kontrolujúcich subjektov, t. j. v dôsledku takejto koncentrácie by nemalo dôjsť k podstatnej zmene na relevantnom trhu. Avšak ojedinele môžu obavy z narušenia hospodárskej súťaže nastať aj v prípade takýchto typov koncentrácií, a to vtedy, ak sa v dôsledku odstránenia vplyvu rôznych záujmov podnikateľov pôvodne spoločne kontrolujúcich podnikateľa môže posilniť strategická trhová pozícia podnikateľa nadobúdajúceho výlučnú kontrolu.
 
Úrad teda zisťoval, akým spôsobom bola vykonávaná kontrola nad podnikateľom Pozagas pred koncentráciou a či a v akom rozsahu sa v dôsledku koncentrácie zmení konkurenčná interakcia medzi skupinou oznamovateľa a podnikateľom Pozagas a v dôsledku toho, aký bude vplyv koncentrácie na postavenie skupiny oznamovateľa v oblasti uskladňovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch, prípadne v nadväzujúcich oblastiach v rámci plynárenstva.
 
V tejto súvislosti úrad vychádzal z počiatočného stavu pred koncentráciou, t. j. že odchádzajúci akcionár, podnikateľ GDF INTERNATIONAL, mal možnosť vykonávať spoločnú kontrolu spolu so skupinou oznamovateľa nad podnikateľom Pozagas, a to v zmysle možností vetovať určité rozhodnutia, ktoré svojim charakterom spadajú pod strategické rozhodnutia. Úrad v tomto smere zisťoval, či skupina EPH pred koncentráciou reálne uplatňovala kontrolu nad podnikateľom Pozagas nezávisle bez toho, že by bola obmedzovaná zo strany podnikateľa GDF INTERNATIONAL.   
 
Z predložených informácií a podkladov úrad zistil, že aj keď predmetnou koncentráciou dochádza k zmene kvality kontroly nad podnikateľom Pozagas, koncentráciou nedochádza k odstráneniu vplyvu rôznych záujmov podnikateľov pôvodne spoločne kontrolujúcich nadobúdaného podnikateľa a teda, že následkom toho nedochádza k posilneniu strategickej trhovej pozície skupiny EPH. Pritom nebolo preukázané ani to, že by sa predmetnou koncentráciou odstránil stupeň nezávislosti podnikateľa Pozagas od podnikateľa EPH. Vzhľadom na to, že sa preukázalo, že z hľadiska charakteru koncentrácie nedochádza v jej dôsledku k zmene podmienok hospodárskej súťaže na trhu, dospel úrad k záveru, že značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 11. 2017.