Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž v súvislosti s uskutočnením stavebných prác

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 7. 1. 2018 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) uzatvorenej medzi podnikateľmi, a to v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác.

Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že traja podnikatelia koordinovali svoj postup vo verejnom obstarávaní pri predkladaní ponúk v procese verejného obstarávania, ktorého predmetom bolo vykonanie stavebných a rekonštrukčných prác v objekte rehabilitačného zariadenia a zariadenia pre dôchodcov. Uvedený projekt bol financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.