Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov BUDAMAR LOGISTICS, a.s., a ŽOS Vrútky, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 22. 12. 2017 koncentráciu, ktorá má spočívať v získaní:
  • priamej výlučnej kontroly podnikateľom BUDAMAR LOGISTICS, a.s., Bratislava (ďalej len „BUDAMAR“) nad podnikateľom ŽOS Vrútky, a.s., Vrútky  (ďalej len „ŽOS Vrútky“) a 
  • priamej spoločnej kontroly podnikateľmi BUDAMAR a Ing. Víťazoslavom Moricom nad podnikateľmi ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky (ďalej len „ŽOS-EKO“), ŽOS - MEDIKA, s.r.o., Vrútky (ďalej len „ŽOS – MEDIKA“) a ŽOS TRADING, s.r.o., Vrútky (ďalej len „ŽOS TRADING“).
Ekonomickú skupinu, do ktorej spoločnosť BUDAMAR patrí, tvoria spoločnosti, ktorých predmetom činnosti sú najmä zasielateľstvo a dopravné služby, pričom ich nosným prvkom je nákladná železničná preprava. Okrem toho poskytuje skupina BUDAMAR doplnkové služby, ako sú prekládka tovarov, skladovacie služby a colno-deklaračné služby.
 
Spoločnosť ŽOS VRÚTKY poskytuje služby najmä v oblasti opráv osobných vozňov, opráv nákladných vozňov, opráv dieslových lokomotív, opráv elektrických lokomotív, výroby osobných vozňov a výroby dieslových motorových jednotiek.
 
Spoločnosť ŽOS-EKO vykonáva pre spoločnosť ŽOS Vrútky (ako aj pre iné tretie osoby) plnenie environmentálnych povinností vyplývajúcich z príslušných predpisov na ochranu životného prostredia.
 
Spoločnosť ŽOS-MEDIKA vykonáva pre všeobecnú verejnosť, ako aj pre zamestnancov spoločnosti ŽOS Vrútky, základné potreby v oblasti zdravotnej starostlivosti a zabezpečuje základnú lekársku starostlivosť.
 
Hlavnou činnosťou spoločnosti ŽOS TRADING je nákup náhradných dielov a súčiastok pre koľajové vozidlá pre spoločnosť ŽOS Vrútky, ako aj pre iné tretie osoby. Jej činnosť priamo súvisí s aktivitami spoločnosti ŽOS VRÚTKY.
 
Úrad zistil, že účastníci koncentrácie prostredníctvom podnikateľa SMART CARGO SK (skupina BUDAMAR) a podnikateľa ŽOS TRADING sú v SR aktívni v oblasti cestnej nákladnej prepravy, ktorá je koncentráciou dotknutá z pohľadu horizontálneho prekrytia. Vzhľadom na odhadované zanedbateľné trhové podiely účastníkov koncentrácie sa však úrad ďalej touto oblasťou nezaoberal.
 
Úrad sa zameral na posúdenie vertikálnych účinkov predmetnej koncentrácie. Posudzoval najmä vplyv koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže vo vzťahu:
  • železničná nákladná preprava a zasielateľstvo vs.  výroba železničných koľajových vozidiel,
  • železničná nákladná preprava a zasielateľstvo vs. opravy železničných koľajových vozidiel.
V rámci výroby železničných koľajových vozidiel, ak sa úrad zameral len na konkrétne typy vozidiel vyrábaných ŽOS Vrútky, nedochádza v dôsledku tejto koncentrácie k vertikálnemu prepojeniu - keďže ŽOS Vrútky vyrába vozidlá využívané v osobnej železničnej preprave (iba osobné vozne a diesel-motorové jednotky), pričom dopyt zo strany skupiny BUDAMAR sa odvíja od jej aktivít v rámci železničnej nákladnej prepravy a zasielateľstva. V prípade zahrnutia všetkých typov železničných nákladných vozidiel na jeden trh, úrad nezistil súťažné obavy, predovšetkým vzhľadom na rozsah aktivít spoločnosti ŽOS Vrútky v oblasti výroby železničných koľajových vozidiel v porovnaní s rozsahom aktivít geograficky najbližších konkurentov zo SR a okolitých štátov.
 
V oblasti opráv železničných koľajových vozidiel, úrad v rámci skúmaných alternatív dospel k záveru, že uzavretie/obmedzenie prístupu k odberateľom a k vstupom v dôsledku predmetnej koncentrácie nie je pravdepodobné. Z pohľadu uzavretia/obmedzenia prístupu k vstupom sú možnosti a kapacita spoločnosti ZOŠ Vrútky výrazne vyššie ako sú reálne potreby skupiny BUDAMAR (vzhľadom na počet ňou prevádzkovaných železničných koľajových vozidiel). Pritom tiež aktuálne sa ŽOS Vrútky podľa podkladov zaoberá primárne opravou a modernizáciou iných typov železničných koľajových vozidiel (najmä pre osobnú prepravu pokiaľ ide o železničné vozne), ako skupina BUDAMAR používa. Z pohľadu uzavretia/obmedzenia prístupu k odberateľom zobral úrad do úvahy počet železničných koľajových vozidiel prevádzkovaných skupinou BUDAMAR, ktoré v príslušnej periodicite, resp. aj ad hoc potrebujú opravu, prípadne modernizáciu a ten je v porovnaní s ďalšími subjektami pôsobiacimi na strane dopytu po opravách železničných koľajových vozidiel v SR (dopravcovia, prenajímatelia, atď.) zanedbateľný.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12. 2017.