Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR upozorňuje na možný negatívny dopad rozsiahlej medializácie na vykonávanie prešetrovania

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“), vychádzajúc zo svojich skúseností nadobudnutých prešetrovaniami vykonávanými v zmysle ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže vo verejne citlivých prípadoch, ktorých počet v poslednom období vzrástol, a taktiež s cieľom zabezpečiť efektívne plnenie svojich úloh, považuje za nevyhnutné upovedomiť verejnosť o negatívnych dôsledkoch rozsiahlej medializácie podozrení z porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže na vykonávanie uvedených prešetrovaní, a to predovšetkým na možnosti úradu získať dôkazy preukazujúce protisúťažné správanie využitím celej škály zákonných vyšetrovacích prostriedkov a úkonov.  
 
Dôvernosť je základným pilierom právom nedovolenej dohody obmedzujúcej súťaž. Vzhľadom na zákonnú možnosť uloženia významných sankcií v prípade preukázania existencie protisúťažnej dohody je snaha zúčastnených subjektov zachovať jej tajnosť mimoriadne vysoká. Priamoúmerne s uvedeným, dostupnosť dôkazov priamo preukazujúcich existenciu protisúťažnej dohody je značne obmedzená. Zúčastnené subjekty sú v zásade jedinými osobami, ktoré disponujú priamymi dôkazmi preukazujúcimi ich účasť na dohode obmedzujúcej súťaž a od ktorých nie je možné očakávať dobrovoľné predloženie dôkazov, ktoré ich usvedčujú z protisúťažného správania. Na úspešné preukázanie protisúťažného správania je preto nevyhnutné prispôsobiť opísaným skutočnostiam spôsob vykonávania prešetrovania. Špecifikám v oblasti súťažného práva, vrátane vykonávania prešetrovania v prípade podozrenia na porušenie jeho ustanovení, zodpovedá najmä škála zákonných vyšetrovacích prostriedkov a úkonov úradu, možnosť využitia ktorých, najmä v prípadoch dôvodného podozrenia, má nezastupiteľnú úlohu pri dosahovaní cieľov, na ktoré bol zriadený. Kľúčom k úspešnému vykonaniu prešetrovania je teda potreba úradu mať k dispozícii všetky zákonné vyšetrovacie prostriedky a úkony tak, aby si mohol zákonným spôsobom zabezpečiť všetky potrebné dôkazy preukazujúce porušenie.
 
Vzhľadom na vyššie uvedené osobitosti príznačné predovšetkým pre oblasť kartelového práva, s otázkou možnosti úradu využiť počas vykonávania prešetrovania všetky zákonné vyšetrovacie prostriedky a úkony veľmi úzko súvisí otázka dôsledného zachovávania mlčanlivosti, a to nielen vo vzťahu k samotnému vykonávaniu prešetrovania, ale i všeobecne vo vzťahu k informáciám smerujúcim k podozreniu o existencii možného protisúťažného správania. Zverejnenie informácií týkajúcich sa možného protisúťažného správania pred zákonným zaistením dôkazov predstavuje niekedy výrazný zásah do možnosti úradu preukázať protisúťažné správanie pomocou všetkých zákonných postupov. Pri plnení svojich úloh sa úrad totiž riadi, okrem iného, i zásadou účelnosti a hospodárnosti. Práve v zmysle uvedenej zásady sú v prípadoch rozsiahlej medializácie možnosti následného využitia niektorých zákonných postupov úradu značne obmedzené. Vedomosť subjektov zúčastnených na dohode obmedzujúcej súťaž o existencii podozrení zo strany verejnosti, nehovoriac o vedomosti týchto subjektov o existencii podozrení na strane úradu, významne ovplyvňuje možnosti zákonného postupu úradu a podstatne znižuje, dokonca v niektorých prípadoch až znemožňuje úspešne preukázať existenciu protisúťažného správania. Kroky subjektov zúčastnených na dohode prioritne vedú k maximálnemu zabezpečeniu utajenia, či dokonca k úplnému zničeniu všetkých dôkazov, ktoré priamo či nepriamo preukazujú porušenie. Napriek rozsahu zákonných vyšetrovacích prostriedkov je teda v prípadoch rozsiahlej medializácie možné využiť len niektoré z nich, a to na úkor úspešného vykonania prešetrovania v danej veci.
 
Týmto úrad vyzýva všetkých, ktorí majú vedomosť o protisúťažnom správaní a súčasne ktorí majú seriózny záujem o dôsledné prešetrenie danej veci, aby zvážili nevyhnutnosť medializácie indícií o dôkazoch protisúťažného správania v čase, keď úrad vykonáva v danej veci prešetrovanie alebo dokonca pred podaním samotného podnetu.
 
V rámci serióznej spolupráce je úrad pripravený vopred komunikovať so všetkými, ktorí majú informácie o protisúťažnom správaní, a individuálne v každom konkrétnom prípade zvoliť najvhodnejší postup tak, aby nebolo ohrozené vykonávanie prešetrovania a zároveň aby právo na slobodu informácií nebolo obmedzované nad nevyhnutnú mieru.
 
Úrad rešpektuje právo verejnosti na informácie a uvedomuje si nezastupiteľnú úlohu najmä mimovládnych organizácií pri kontrole využitia verejných finančných zdrojov a je pripravený podávateľom podnetov poskytnúť potrebné informácie, a to ešte pred podaním podnetu formou odbornej konzultácie a zároveň poučiť osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy prístup k dôkazom, informáciám a podkladom indikujúcim protisúťažné správanie podnikateľov, o všetkých súvislostiach ovplyvňujúcich vedenie prípadného prešetrovania, resp. konania úradu vo veci.